Comité pbw

Het comité voor preventie en bescherming op het werk (comité PBW) maakt, samen met de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, deel uit van de organisatorische structuren van het welzijnsbeleid in België.

Samenstelling
Het comité PBW is een paritair samengesteld orgaan dat bestaat uit werkende en plaatsvervangende werknemers- en werkgeversafgevaardigden. De werkende werknemersafgevaardigden worden om de vier jaar verkozen via de sociale verkiezingen. De werkgeversvertegenwoordigers bekleden een leidinggevende functie en zijn bevoegd om de werkgever te vertegenwoordigen en te verbinden.

Oprichting
In elke onderneming waar gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerk gesteld zijn moet één of meerdere comités PBW worden opgericht.
Als in een onderneming geen comité is opgericht, worden de opdrachten van dit overlegorgaan toevertrouwd aan de vakbondsafvaardiging. Als er geen comité of vakbondsafvaardiging is, moeten de werknemers zelf geraadpleegd worden.

Organisatie
Het voorzitterschap van het comité moet door de werkgever of zijn afgevaardigde worden waargenomen. Het secretariaat ligt in handen van het hoofd van de interne dienst. De werkgever zorgt ervoor dat het comité PBW tenminste een keer per maand samenkomt. 

Opdracht
Het comité PBW moet middelen opsporen en voorstellen om het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen. Het moet actief bijdragen tot alles wat wordt ondernomen om dit doel te bereiken.
Voor een aantal punten is de werkgever wettelijk verplicht om het advies van het comité te vragen. Het comité doet onder andere voorstellen en formuleert adviezen bij algemene beleidsinstrumenten zoals het dynamisch risicobeheerssysteem, het globaal preventieplan, het jaarlijks actieplan als bij een aantal specifieke maatregelen (bv. nieuwe arbeidsmiddelen/technologieën die gevolgen kunnen hebben voor het welzijn van de werknemers, de keuze van de externe dienst voor technische controle, aankoop van PBM's,…).

In de wetgeving welzijn op het werk wordt op verschillende plaatsen vermeld over welke aspecten het Comité PBW, een advies of akkoord moet geven.