Blootstelling aan stralingen brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. De ernst hangt onder meer af van het type straling. Ioniserende stralingen zoals röntgen- en gammastralen zijn het meest schadelijk omwille van hun hoge energie en hun vermogen om schade toe te brengen aan menselijke cellen en DNA. 

Gevaren voor de gezondheid

Door hun vermogen om schade toe te brengen aan cellen en DNA, zijn ioniserende stralingen zeer gevaarlijk voor de gezondheid en kunnen ze kanker veroorzaken, genetische mutaties in de hand werken en leiden tot ongewenste effecten op de voortplanting. Voor werk dat mogelijk gepaard gaat met een blootstelling aan ioniserende straling gelden daarom strikte voorzorgsmaatregelen. 

Niet-ioniserende straling wordt als minder gevaarlijk beschouwd maar is daarom niet zonder risico. Zo kunnen er bijvoorbeeld ernstige risico's zijn voor de huid en ogen (bv. door ultraviolette straling) en kan er ook sprake zijn van lange-termijn gezondheidseffecten.

Verplichtingen werkgever

De wetgeving welzijn op het werk bevat specifieke bepalingen over stralingen, m.n. in Boek V Omgevingsfactoren en fysische agentia van de Codex welzijn op het werk.

Bescherming van werknemers tegen ioniserende stralingen is bovendien geregeld door: