Met agressie of geweld op het werk worden alle daden van agressie t.o.v. werknemers bedoeld. Dit is een vrij ruime omschrijving.

 

Wat wordt bedoeld met agressie op het werk?

Agressie omvat elke daad van agressie t.o.v. werknemers zowel

  • fysieke bedreigingen of aanvallen als psychische bedreigingen zoals vernederingen, beschimpingen en beledigingen
  • eenmalige als herhaalde feiten

Agressie kan zowel verbaal zijn (uitschelden, bedreigen), non-verbaal (stalken), als fysiek geweld zijn. Agressie wordt meestal gezien als een bedreiging van (een) dader(s) van buitenaf maar dat hoeft niet zo te zijn.

Uit deze omschrijving blijkt dat met agressie op het werk niet hetzelfde wordt bedoeld als pesten op het werk aangezien pestgedrag herhaalde feiten omvat van onrechtmatige gedragingen die een aantasting van de waardigheid of de integriteit van een werknemer met zich meebrengen.

Welke verplichtingen heeft de werkgever inzake agressie op het werk?

Geweld op het werk is opgenomen in de begrippen van welzijn op het werk en maakt deel uit van psychosociale risico's op het werk. De bepalingen zijn opgenomen in de wet en de codex welzijn op het werk, m.n.

Inzake geweld op het werk leggen deze wettelijke bepalingen de werkgever volgende verplichtingen op:

  • De aanstelling van een preventieadviseur psychosociale aspecten en eventueel een vertrouwenspersoon. Deze persoon heeft o.a. een taak bij het melden en het behandelen van de feiten van geweld;
  • Maatregelen nemen om agressie op het werk te voorkomen; 
  • Procedures vastleggen (informele en formele psychosociale interventie) waarop werknemers een beroep kunnen doen in geval van klachten. Deze procedures moeten worden opgenomen in het arbeidsreglement
  • Het nemen van de nodige maatregelen voor de opvang van eventuele slachtoffers;
  • Het bijhouden van een register met de feiten van geweld op het werk; dit register moet verplicht worden bijgehouden wanneer er contact is met publiek bv. kassier. In dit register 'feiten van derden' staan de verklaringen met een beschrijving van de feiten en de data van de voorvallen.