Ondernemingen en organisaties moeten alles in het werk stellen om risico’s en gevaarlijke situaties te voorkomen. Wanneer er toch iets fout loopt, dan is het belangrijk dat iedereen weet hoe hij of zij moet reageren. 
Dat is noodplanning.

Wat is een noodplan?

De noodplanning wordt vastgelegd in een document: het noodplan. Dat is een opsomming van alle maatregelen die een organisatie of bedrijf heeft genomen om de gevolgen van ongevallen of rampen in te perken. Het noodplan houdt rekening met de risico’s die eigen zijn aan de bedrijfsactiviteiten, maar ook met de middelen die aanwezig zijn om tussenbeide te komen bij een noodsituatie. Het noodplan moet up-to-date gehouden worden zodat het ten allen tijde beantwoordt aan de reële situatie op het terrein.

Elementen

Het noodplan omvat de volledige aanpak van noodsituaties (scenario's, risico's) en geeft daarbij aan welke middelen er voorhanden zijn, welke procedures gelden, wie welke verantwoordelijkheden en taken heeft, … Het noodplan is het globale document dat andere plannen en documenten samenbrengt tot één geheel. Het gaat dan bijvoorbeeld over:

het evacuatieplan: dit plan hangt aan de ingang van elk gebouw en per verdieping. Het omvat de indeling en de bestemming van de lokalen, de compartimentsgrenzen, de ligging van de uitgangen, nooduitgangen en verzamelplaatsen.
het interventiedossier: dit dossier is bedoeld voor de openbare hulpdiensten en bevat een lijst met brandbeschermingsmiddelen, informatie over de elektrische installaties, … en alle andere nuttige info voor de hulpdiensten.

Oefenen en informatie

In een eventuele noodsituatie heeft een noodplan maar zin indien iedereen ook daadwerkelijk weet wat hem te doen staat. Daarom zijn opleiding, informatie en nood- of evacuatieoefeningen essentieel. Alle werknemers moeten bovendien van bij het onthaal alle relevante informatie uit het noodplan meekrijgen zodat zij weten wat hen te doen staat in geval van een noodsituatie. Ook alle tijdelijke werknemers, uitzendkrachten en werknemers van derden die op het bedrijf aanwezig zijn, moeten op de hoogte gebracht worden van de regels omtrent veiligheid en noodsituaties.