De kwaliteit van de binnenlucht is onderhevig aan invloeden van binnen- en buitenuit. Verontreiniging kan ontstaan door de activiteiten, de ventilatiesystemen en de gebruikte bouwmaterialen. 

Binnenlucht en gezondheid

Verontreinigingen in de binnenlucht kunnen klachten met zich meebrengen zoals hoofdpijn, misselijkheid, irritaties van de huid en de ogen. Langdurige blootstelling kan ook leiden tot respiratoire, neurologische of cardiovasculaire problemen, en uiteindelijk zelfs de ontwikkeling van bepaalde kankers.

Verontreiniging van de binnenlucht voorkomen

Om verontreiniging van de binnenlucht te voorkomen, zijn verscheidene maatregelen mogelijk. Dat begint bij een goede inrichting en keuze van de juiste bouwmaterialen. Ook adequate luchtverversing is van belang.

Tabel – Wetgeving over de kwaliteit van de binnenlucht

Op federaal niveau
Boek III Arbeidsplaatsen, Titel 1 Basiseisen betreffende arbeidsplaatsen, Hoofdstuk 4 LuchtverversingBinnenluchtkwaliteit
Boek VI Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia en agentia met hormoonontregelende eigenschappen, Titel 1 Chemische agentiaGrenswaarden voor beroepsmatige blootstelling 
Boek V Omgevingsfactoren en fysische agentia, Titel 1 Thermische omgevingsfactorenThermische omgeving
Wet van 6 november 2022 betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijnBeperken van de aanwezigheid van verontreinigende stoffen in de binnenlucht
Voor het Vlaamse gewest
Binnenmilieubesluit, Besluit van de Vlaamse regering, 11 juni 2004 Verplichting: gezondheidsrisico's van het binnenmilieu voor de bewoners of gebruikers maximaal te beperken
Legionellabesluit, besluit van de Vlaamse regering, 9 februari 2007Risico op legionellose
Voor het Waalse gewest
Waals decreet van 31 januari 2019 betreffende de kwaliteit van de binnenlucht, 12 maart 2019            Hinder door lucht in gesloten ruimten voorkomen of beperken. Niet van toepassing op bedrijven (die uitsluitend werknemers tewerkstellen), wel op publiek toegankelijke gebouwen