De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk maakt samen met de interne dienst en het comité voor preventie en bescherming op het werk deel uit van de organisatorische structuren van het welzijnsbeleid in België.

Organisatie

Een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (pbw) kan worden opgericht door werkgevers en door alle overheidsinstanties (de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de openbare instellingen,…). Het bevoegdheidsgebied van een externe dienst kan algemeen zijn, of beperkt tot bepaalde territoria (bv. Vlaanderen) of bepaalde activiteitssectoren (bv. de bouw).

Samenstelling

De externe dienst bestaat uit twee afdelingen. Eén afdeling die verantwoordelijk is voor het gezondheidstoezicht en een andere afdeling, verantwoordelijk voor het risicobeheer. Voor de afdeling risicobeheer zijn vijf deskundigheden vereist, m.n. arbeidsveiligheid, arbeidsgeneeskunde, bedrijfshygiëne, ergonomie en psychosociale aspecten waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Een beroep doen op een externe dienst

Indien de interne dienst niet in staat is om zelf aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen, moet de werkgever aanvullend een beroep doen op een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.
De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk biedt de nodige gespecialiseerde kennis en vaardigheden voor het uitvoeren van opdrachten en taken in het kader van het welzijnsbeleid.

Taken

De verdeling van de taken tussen de interne en externe dienst moet vastgelegd worden in een schriftelijke overeenkomst die onder andere de volgende elementen moet bevatten:

  • de opdrachten die worden toevertrouwd aan de externe dienst;
  • de aard, reikwijdte en minimale duur van de prestaties om deze opdrachten te vervullen;
  • de middelen die de werkgever ter beschikking stelt;
  • de manier waarop samengewerkt wordt met de interne dienst van de werkgever;
  • de verhouding met het Comité voor preventie en bescherming op het werk;
  • de verbrekingsmodaliteiten van het contract.

De externe dienst kan haar opdrachten niet verder uitbesteden.