preventAwards 2022 voor beste eindwerken

preventAwards 2022 voor beste eindwerken
Op vrijdag 21 oktober 2022 reikte Prevent de getuigschriften uit aan de afgestudeerden van preventAcademy van het afgelopen jaar. Dat waren er maar liefst 177. Een van de hoogtepunten van de proclamatie was de uitreiking van de preventAward die het beste eindwerk in zijn categorie beloont. De categorieën zijn: preventieadviseur niveau 1, 2 en psychosociale aspecten, hogere veiligheidskunde, milieucoördinator en veiligheidscoördinator. Wie waren de genomineerden en wie zijn de winnaars? Wie 16/20 of meer behaalde op zijn/haar eindwerk, werd genomineerd voor de preventAward van zijn afstudeerrichting. De cursist met de hoogste score mocht een preventAward mee naar huis nemen.Preventieadviseur niveau 1

Genomineerden:

• Josie Chorosinski, 'De ontwikkeling van een ergonomiebeleid binnen dnata nv', promotor Mathias De Waele
• Céline Doomen, 'Vergelijkende studie tussen een HAZOP- en SWIFT-analyse van een MDI en polyollosinstallatie en tankopslag', promotor Marc Van Overmeire

Winnaar: Céline Doomen

ir. Yves Rozie en Céline Doomen

Céline heeft een vergelijkende studie uitgevoerd van twee courant gebruikte risicoanalysemethoden in de procesveiligheid: HAZOP en SWIFT. Die twee technieken zijn toegepast op een MDI- en polyollosinstallatie en tankopslag bij Polypreen in Lommel. Beide risicoanalysemethoden zijn vergeleken op basis van een aantal objectieve criteria.

De jury oordeelde dat de vergelijking op een duidelijke en goed onderbouwde manier is gebeurd, en met veel adrenaline door Céline ook overtuigend is gebracht tijdens de presentatie en de verdediging van het eindwerk. De studie zelf is vlot leesbaar, bevat heel veel informatie en verwijst naar relevante en recente wetenschappelijke literatuur. Céline is erin geslaagd om op een relatief korte tijd een berg informatie te verwerken en gestructureerd te presenteren.

 

Hogere veiligheidskunde

Genomineerden:

• Hilbert Kok, 'Bedrijfshulpverlening in een decentrale organisatie', promotor Tiemen van der Worp
• Ludger Lavaleije, '“Probes & Dopes”, Onderzoek naar blootstelling aan elektromagnetische velden bij verschillende metaalbewerking processen', promotor Dirk Adang
• Fleur Van der Worp, 'PSA bij veiligheidskundige ZZP’ers. Een onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting en duurzame inzetbaarheid van (samenwerkende) zelfstandige veiligheidskundigen', promotor Steffie Desart
• Roel Wouterse, 'Waterstof in de mobiliteitssector. De waterstofstrategie voor TB T&TS', promotor Tiemen van der Worp

Winnaar: Ludger Lavaleije

prof. dr. Dirk Adang en Ludger Lavaleije

Bij laswerkzaamheden worden werknemers blootgesteld aan elektromagnetische velden. Het eindwerk onderzoekt de niveaus van blootstelling en de mogelijke preventiemaatregelen. De jury loofde het eindwerk, omdat het een eyeopener is voor heel wat sectoren met elektromagnetische toepassingen. Hij maakt de werknemers die hiermee dagelijks werken, bewust van de aanwezigheid van magnetische velden en de risico’s. Ludger was receptief voor de richtlijnen van de promotor en is daarbij heel zelfstandig te werk gegaan. Hij heeft zich vastgebeten in de materie en is erin geslaagd om aan de hand van specifieke metingen de werkgever en de werknemers te sensibiliseren voor deze nagenoeg ongekende problematiek.

 

Preventieadviseur niveau 2

Genomineerden:

• Alexis de Regge, 'Beheersing van de risico's bij brandweerinterventies op hoogte', promotor Johan Van Neck
• Matthias Hernot, 'Optimalisatie van het correct gebruik en best practices voor NH3-cilinders en -vaten, zowel bij eindgebruikers als terugkerende verpakkingen', promotor Eugenie Roelofson
• Nico Vanden Broeck, 'Noodplanning. Opslag industriële Li-ion batterijen', promotor Dieter Brants
• Saar Van Deun, 'Taakrisicoanalyse van een verpleeg- en zorgkundige, met nadruk op ergonomie', promotor Filip Buckens

Winnaar: Matthias Hernot

ir. Yves Rozie en Matthias Hernot

Het eindwerk zet in op een verbetering van het veiligheidsniveau tijdens het gebruik, het transport en de ontvangst van ammoniakgasverpakkingen bij Balchem in Grimbergen. Drie doelgroepen worden aangesproken: de werknemers, de eindgebruiker en de transporteur die gasverpakkingen niet correct terugsturen en daardoor risico’s in het bedrijf brengen. Als maatregelen zijn een reeks eenvoudige instructiefilmpjes opgesteld, die de operatoren begeleiden bij het correct manipuleren en vervoeren en die de best practices weergeven.

De jury was positief verrast dat de hele procesketen betrokken wordt in de analyse. Ook de eenvoud van het actieplan met instructiefilmpjes op basis van aantrekkelijke scenario’s gaf stof voor verder onderzoek naar deze mogelijkheden.

 

Preventieadviseur psychosociale aspecten

Genomineerden:

• Kim Bryon en Niels Billiau, 'Psychosociaal welzijn bij FOD Justitie: Naar een overkoepelend ondersteuningsbeleid voor de psychosociale diensten binnen het gevangeniswezen', promotor Annelies Geuens
• Evi Pauwels, 'Burn-out preventie bij de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene aan de hand van de Burnout Assessment Tool', promotor Steffie Desart
• Annelies Van Eeckhoudt, 'Omgaan met conflicten op de werkvloer: Een gids voor leidinggevenden', promotor Hans Van Stiphout

Winnaar: Annelies Van Eeckhoudt

ir. Yves Rozie en Annelies Van Eeckhoudt

Annelies komt als PAPS regelmatig in aanraking met conflictsituaties op de werkvloer. Het valt haar op dat de manier hoe leidinggevenden daarmee omgaan een doorslaggevende factor kan zijn in de (de-)escalatie van het conflict. Regelmatig zien we echter een gebrek aan een voldoende doortastende actie van de leidinggevende. Vanuit dat inzicht ontwikkelde Annelies een instrument dat de leidinggevende kan helpen inzien welke rollen ze in zo’n situatie kunnen en moeten opnemen, welke acties ze kunnen ondernemen, hoe ze dat kunnen doen en welke kennis en vaardigheden ze daarvoor nodig hebben.

De tool voor de leidinggevenden overtuigde de juryleden door de diepgang, de overzichtelijkheid en de hoeveelheid informatie die is verwerkt. De juryleden waren duidelijk onder de indruk van het resultaat.

 

Milieucoördinatie

Genomineerden:

• Kimberley Cleuren, 'De ontwikkeling van een nieuwe hogedrempelinrichting', promotor Frank Maesen
• Vicky Maes, 'Afvalreductie bij Hogeschool PXL', promotor Alain Konings
• Sigrid Ruymen, 'Omgevingsvergunningsprocedure uitbreiding Kingspan Insulation N.V.', promotor Eric Deneus
• Bart Ryckewaert, 'De milieuaspecten van de penitentiaire inrichtingen en de opleiding ervan', promotor Geert Bogaert

Winnaar: Vicky Maes (milieucoördinator niveau A)

ir. Yves Rozie en Vicky Maes

Het eindwerk is de neerslag van het zero waste-project van de PXL Hogeschool waarbij de focus lag op een restafvalreductie van 72% naar 40%. Dat doel is bereikt, maar het project reikt verder. Naast afvalreductie door selectieve inzameling zal in de toekomst het afval eveneens gereduceerd worden via een aankoopbeleid dat onder andere gericht is op afvalpreventie en via het toetsen van interne processen aan eco-efficiëntie.

Het is eveneens de neerslag van een heel persoonlijk ontwikkeltraject van Vicky, die vanuit een intrinsieke motivatie en een streven naar een afvalvrijer en duurzamer leven, impuls gaf aan het project. Het is die motivatie die het zero pollution-traject, zoals ze het project zelf noemt, een duurzame verankering meegeeft op beleidsniveau.  

De jury loofde de globale aanpak van het project en waardeert de inzet van Vicky in de coronaperiode waarin de interactie met de omgeving heel erg beperkt werd.

 

Veiligheidscoördinatie

Genomineerden:

• Dennis Custers, 'Kanaalkom Hasselt - Vernieuwing en herstellen van de oeververdedigingen'
• Robrecht Verlinden, 'Bouwen van 25 huurwoningen te Hooglede'

Winnaar: Robrecht Verlinden (VC niveau A)

ir. Yves Rozie en Robrecht Verlinden

Het coördinatiedossier betreft de bouw van 25 huurwoningen in de verkaveling de Rodenbachwijk - Uilenspiegelstraat in Hooglede.

De jury gaf mooie scores aan elk van de onderdelen van het coördinatiedossier, het veiligheids- en gezondheidsplan, het postinterventiedossier. Het dossier is overzichtelijk opgebouwd volgens de bepalingen en de bijlagen van het KB tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Tabellen en kleuren verduidelijken de tekst waardoor het een verteerbaar werk wordt voor de gebruiker. Robrecht heeft zeer goed alle aanwijzingen, tips en tricks gevolgd waardoor het werkje een award verdient.