Pilootprojecten voor innovatieve arbeidsorganisatie

In het kader van het federaal plan voor mentaal welzijn kunnen ondernemingen of sectoren subsidies aanvragen voor een pilootproject voor innovatieve arbeidsorganisatie. De coördinatie en de opvolging van de pilootprojecten gebeurt door de Nationale Arbeidsraad (NAR).
©:
preventActua 09/2022
Geactualiseerd op:

Wettelijk kader

Het opzetten van de pilootprojecten is voorzien in het KB van 15 maart 2022 (BS 22 maart 2022). Het KB voegt een hoofdstuk 2/1 toe aan een KB uit 2013 met de praktische modaliteiten voor projecten die zich richten naar risicogroepen op de arbeidsmarkt. In 2018 werd reeds hoofdstuk 2 toegevoegd aan dit uitvoeringsbesluit met de bepalingen over pilootprojecten primaire preventie van burn-out. 

Innovatieve arbeidsorganisatie

De term ‘innovatieve arbeidsorganisatie’ verwijst naar nieuwe manieren om het werk te organiseren waarbij een synergie wordt gezocht tussen de kwaliteit van de organisatie en de kwaliteit van de arbeid. De projecten hebben tot doel om in ondernemingen een soepelere organisatie van de arbeid mogelijk te maken voor de werkgever en de werk-privébalans en de werkbaarheid van de loopbaan te verbeteren voor de werknemer. De doelstellingen hebben dus ook betrekking op de bevordering van het welzijn van de werknemers.
De criteria rond ontvankelijkheid en kwaliteit worden bepaald in bijlage 1 van het KB.

Praktische modaliteiten

Het is de minister van Werk die de beslissing neemt om een cyclus van projecten te starten (voor de primaire preventie van burn-out op het werk of rond innovatieve arbeidsorganisatie). De minister wordt daarbij geadviseerd door de Nationale Arbeidsraad. Er kan in eenzelfde jaar maximum één cyclus worden opgestart (burn-out of innovatieve organisatie).
De aanvraag kan betrekking hebben op een project dat wordt uitgevoerd door één werkgever, door meerdere werkgevers gezamenlijk of door een sector. Het forfaitaire bedrag van de subsidie bedraagt 15.000 euro per project. Voor de projecten die ingediend worden door een paritair (sub)comité, bedraagt het maximumbedrag van de subsidie 45.000 euro.

Kenmerken

De acties die voorzien zijn in het project, mogen nog niet eerder zijn gerealiseerd en worden uitgesloten van elke andere subsidie. De projecten kunnen niet worden gefinancierd met preventie-eenheden.
Het project wordt uitgevoerd vanaf 1 oktober van het jaar waarin de aanvraag is ingediend, en heeft een looptijd van maximaal 18 maanden.
Bij de uitvoering van het project worden de werknemers (in voorkomend geval het comité voor preventie en bescherming op het werk, of bij ontstentenis daarvan, de vakbondsafvaardiging), de diensten voor preventie en bescherming op het werk, de hr-afdeling, eventueel de sociale dienst en elke andere persoon die kan bijdragen aan het slagen van het project, betrokken.

Aanvragen

De projecten Primaire preventie burn-out en Innovatieve arbeidsorganisatie worden in cycli georganiseerd en jaarlijks kan er 1 cyclus worden opgestart van ofwel preventie burn-out, ofwel innovatieve arbeidsorganisatie. De opvolging en de coördinatie van de projecten gebeurt door de Nationale Arbeidsraad (NAR). Op de website van de NAR is verdere informatie beschikbaar en kunnen projectaanvragen ingediend worden. 

 

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.