Strengere grenswaarden kankerverwekkende agentia: overzicht 2017 - 2024

Sinds 2017 zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd van richtlijn 2004/37/EG over kankerverwekkende agentia met (strengere) grenswaarden, o.m. voor een aantal vaak voorkomende agentia zoals dieseluitlaatgassen en respirabel kristallijn silica. Deze wijzigingen zijn voornamelijk omgezet in titel VI.2 van de codex welzijn op het werk.
Overzicht met alle richtlijnen en alle omzettingen in Belgisch recht.
©:

gepubliceerd op 04-12-2023 door de redactie, prevent.be

Geactualiseerd op:

Context

De Europese Commissie beschouwt het terugdringen van werkgerelateerde kankers door blootstelling aan chemische agentia als prioritair. Deze aanpak past in het Europees strategisch kader voor veiligheid en gezondheid op het werk 2021 - 2027 en in het Europees kankerbestrijdingsplan. Studies wijzen uit dat meer dan de helft van de werkgerelateerde sterfgevallen te wijten zijn aan kanker door blootstelling aan kankerverwekkende agentia op het werk. Schattingen geven aan dat het jaarlijks gaat om 57.700 à 106.500 sterfgevallen in de hele EU. Dat betekent dat er elk uur tussen de 7 en de 12 mensen in de EU sterven aan werkgerelateerde kanker.

Wettelijk kader

De bescherming van werknemers inzake blootstelling aan kankerverwekkende chemische agentia wordt geregeld door de richtlijn 98/24/EG chemische agentia (omgezet in Belgisch recht door de Codex, VI.1-1 tot VI.1-58) en richtlijn 2004/37/EG carcinogene agentia (omgezet in Belgisch recht door de Codex, VI.2-1 tot VI.2-15). Door wijzigingen aan te brengen en striktere grenswaarden op te nemen in de richtlijn carcinogene agentia wil de EU de regels verstrengen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende wijzigingen en de agentia waarvoor grenswaarden zijn opgelegd of aangepast. 
 

Tabel Overzicht van de wijzigingen van richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (verstrenging grenswaarden – strijd tegen werkgerelateerde kankers)

EU   nieuwe of strengere grenswaarden voorOmgezet in Belgische wetgeving door
richtlijn 2017/2398/EU14 agentia
- respirabel kristallijn silicastof
- stof van hardhout
- vuurvaste keramische vezels
- bepaalde chroom (VI)-verbindingen
- benzeen, cas nr. 71-43-2
- 1,2-epoxypropaan, cas nr. 75-56-9
- 1,3-butadieen, cas nr. 106-99-0
- 2-nitropropaan, cas nr. 79-46-9
- acrylamide, cas nr. 79-06-1
- ethyleenoxide, cas nr. 75-21-8
- o-toluïdine, cas nr. 95-53-4
- broomethyleen, cas nr. 593-60-2
- hydrazine, cas nr. 302-01-2
- vinylchloride-monomeer, cas nr. 75-01-4

impact assessment
KB van 12 januari 2020 (BS 21 januari 2020) 

meer weten
richtlijn 2019/130/EU

meer weten
8 agentia
- epichloorhydrine, cas nr. 106-89-8 (1-chloor-2,3-epoxypropaan)
- ethyleendibromide, cas nr. 106-93-4 (dibroomethaan)
- ethyleendichloride, cas nr. 107-06-2 (1,2-dichloorethaan)
- 4,4'-methyleendianiline, cas nr. 101-77-9
- trichloorethyleen, cas nr. 79-01-6
- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) die benzo[a]pyreen bevatten
- gebruikte motoroliën
- emissies van dieseluitlaatgassen

impact assessment
KB van 19 november 2020 (BS 8 december 2020)
richtlijn 2019/983/EU5 agentia
- cadmium en de anorganische verbindingen
- beryllium en de anorganische verbindingen
- arseenzuur en de zouten daarvan, alsook anorganische arseenzuurverbindingen
- formaldehyde, cas nr. 50-00-0
- 4,4'-methyleen-bis(2-chlooraniline), cas nr. 101-14-4

impact assessment
KB van 19 november 2020 (BS 8 december 2020)
richtlijn 2022/431/EU

meer weten

- toevoeging van reprotoxische stoffen aan het toepassingsgebied
- verduidelijkingen i.v.m. gevaarlijke medicijnen
- toevoeging van biologische grenswaarde voor lood
- verstrenging van de grenswaarde voor benzeen, cas nr. 71-43-2
- toevoeging van 14 stoffen aan de lijst met grenswaarden waaronder 12 reprotoxische
. acrylonitril, cas nr. 107-13-1
. nikkelverbindingen
. Anorganisch lood en verbindingen daarvan
. N,N-dimethylaceetamide, cas nr. 127-19-5
. Nitrobenzeen, cas nr. 98-95-3
. N,N-dimethylformamide, cas nr. 68-12-2
. 2-methoxyethanol, cas nr. 109-86-4
. 2-methoxyethylacetaat, cas nr. 110-49-6
. 2-ethoxyethanol, cas nr.  110-80-5
. 2-ethoxyethylacetaat, cas nr.  111-15-9
. 1-methyl-2-pyrrolidon, cas nr.  872-50-4
. Kwik en tweewaardige anorganische kwikverbindingen, met inbegrip van kwik(II)oxide en kwik(II)chloride (gemeten als kwik)
. Bisfenol A; 4,4′-Isopropylideendifenol, cas nr.  80-05-7
. Koolstofmonoxide, cas nr.  630-08-0

impact assessment

impact assessment reprotoxic substances

KB van 16 november 2023 (BS 4 december 2023)

meer weten

Richtlijn 2024/869/EU

meer weten

- lood 
- diisocyanaten

Impact assessment

 

 

Bij de omzetting in Belgische wetgeving worden de aanpassingen doorgevoerd in de Codex Welzijn op het werk en met name in onderstaande bijlagen:
- Bijlage VI.1-1 Lijst met grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
- Bijlage VI.2-2 Lijst van de procedés tijdens welke een stof of een mengsel vrijkomt 
- Bijlage VI.2-3 Niet-limitatieve lijst van stoffen, mengsels en procedés bedoeld bij artikel VI.2-1, derde lid

Meer info

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.