Opmaken jaarverslag interne dienst

Elk jaar in de periode januari/februari maakt de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk een verslag. Het jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar en van de arbeidsongevallen.
Geactualiseerd op:
Onderwerpen:
©:

gepubliceerd op 16-01-2024 door de redactie, prevent.be

Opdracht interne dienst

Het opmaken van het jaarverslag is een opdracht van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (codex, II.1-6, §1, 2°, b). De inhoud van het jaarverslag wordt vastgelegd in codex, bijlage II.1-3. Het jaarverslag bevat 11 rubrieken waarin informatie meegedeeld moet worden over arbeidsongevallen, het gezondheidstoezicht, psychosociale interventies, de activiteiten van de dienst, enz. 
Op de website van de Federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg staat een verklarende nota die uitlegt hoe de verschillende rubrieken ingevuld moeten worden. Er zijn ook modelformulieren in Word ter beschikking.

Beleid welzijn op het werk bijsturen

Het jaarverslag brengt alle relevante gegevens van het afgelopen jaar samen. De inhoud biedt een basis om het dynamisch risicobeheersingssysteem en met name het jaaractieplan en het globaal preventieplan te actualiseren. Een belangrijk onderdeel hiervoor zijn de statistische gegevens over ongevallen waarin indicatoren zoals de frequentie- en de ernstgraad vermeld moeten worden en ook gegevens over ongevallen bij uitzendkrachten en werknemers van contractors (Lees ook Statistische gegevens over de arbeidsongevallen in het jaarverslag). 

Tabel - Overzicht bepalingen i.v.m. het jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Referentie
Verplichting voor de werkgever om het jaarverslag ter beschikking te houden van de met het toezicht belaste ambtenarenart. I.2-22
De gegevens uit het jaarverslag kunnen gebruikt worden in het kader van het dynamisch risicobeheersingssysteem en om het jaaractieplan op te stellen.art. I.2- 9 en I.2-12
De gegevens uit rubriek 8* van het jaarverslag kunnen gebruikt worden in het kader van de evaluatie van de preventiemaatregelen voor psychosociale risico’s op het werk.art. I.3-6
De preventieadviseur psychosociale aspecten en de vertrouwenspersoon bezorgen aan de preventieadviseur die de leiding heeft van de interne dienst, de nodige gegevens voor rubriek 8* van het jaarverslag.art. I.3-65
Het is een opdracht van de interne dienst om het jaarverslag op te stellen.art. II.1-6, §1, 2°, b
Overzicht van de verplichte inhoudbijlage II.1-3
In geval van een gemeenschappelijke interne dienst: de gegevens voor het jaarverslag moeten opgesteld worden per werkgever aangesloten bij de gemeenschappelijke dienst.art. II.2-10

Het secretariaat van het comité (d.i. de interne dienst) moet 

- ten minste 15 dagen voor de vergadering van de maand februari het jaarverslag van de interne dienst toesturen;

- binnen 30 dagen (vanaf het tijdstip opgelegd voor het opstellen ervan) een kopie van de maand- en jaarverslagen bezorgen aan de gewone en de plaatsvervangende leden van de ondernemingsraad en de syndicale afvaardiging;

- de inhoud van het jaaractieplan, het jaarverslag van de interne dienst, de aan de adviezen van het comité gegeven gevolgen en elke informatie die het comité in het bijzonder wil, kenbaar maken aan alle werknemers.

art. II.7-24

*in het model voor jaarverslag dat ter beschikking gesteld wordt door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, stemt dit overeen met punt 7 (Inlichtingen betreffende psychosociale risico’s op het werk).

Meer info:
Federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: verklarende nota en modelformulieren

Meer weten

Jaarverslag van de interne dienst

Het is de opdracht van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk om jaarlijks een verslag op te maken. Het jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar en van de arbeidsongevallen.
Ga verder