Perazijnzuur

Perazijnzuur is een molecule die verwant is met azijnzuur. In zijn praktische applicaties wordt het op de markt gebracht in een waterige oplossing samen met azijnzuur en waterstofperoxide. Hierdoor wordt perazijnzuur stabiel gehouden. Perazijnzuur wordt onder andere gebruikt in de productie van epoxiden, maar is bij het grote publiek vooral gekend als een bestanddeel van schoonmaak- en desinfectiemiddelen. 
Laatste wijziging:
Onderwerpen:
©:

preventMemo in preventFocus 05/2020

Identificatie

 • Andere benamingen: peroxyazijnzuur, PAA, proxitaan
 • Molecuulformule: C2H4O3
 • CAS-nummer: 79-21-0
 • EG-nummer: 607-094-00-8

Kenmerken

 • onstabiel, gestabiliseerd met azijnzuur en waterstofperoxide;
 • typische azijngeur;
 • ontvlambaar;
 • veroorzaakt brandwonden en kan leiden tot ernstig oogletsel;
 • irriterend bij inademing;
 • giftig voor de ademhaling, huid en via orale opname.

Toepassingen

 • industriële productie van epoxiden;
 • bestanddeel van diverse schoonmaak- en desinfectiemiddelen.

Opslag

 • opslaan onder de 25 °C op een droge, brandveilige locatie;
 • beschermen tegen directe zonnestralen;
 • ventilatie langs de vloer;
 • verpakking goed gesloten houden;
 • vonkvrije, explosieveilige apparatuur/verlichting gebruiken;
 • verwijderd houden van brandbare stoffen, oxidatiemiddelen, (sterke) zuren, (sterke) basen, metalen.

Risico’s

Brandgevaar

 • ontvlambaar

Gezondheidsrisico’s

 • veroorzaakt brandwonden en kan leiden tot ernstig oogletsel;
 • irriterend bij inademing;
 • giftig voor de ademhaling, huid en via orale opname;
 • grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling: kortetijdswaarde 0,4 ppm, 1,24 mg/m3 (Codex, Bijlage VI.1-1 – Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling)
 • dodelijke concentratie (IDLH (US)): niet bepaald;
 • geurwaarneming: niet bepaald. Op basis van geurherkenning kan geen beoordeling gemaakt worden of men zich in een veilige of onveilige situatie bevindt.

Chemische reacties

 • bij verbranding: vorming van CO en CO2;
 • reageert heftig met veel verbindingen, o.a. met (sterke) reductantia, met brandbare stoffen, met (sommige) zuren/basen en met (sommige) metalen;
 • brandbevorderend, moet gestabiliseerd zijn (waterstofperoxide + azijnzuur);
 • kan bijtend zijn voor metalen.

Preventie

 • persoonlijke beschermingsmiddelen: handschoenen, beschermende kledij, gelaatsscherm of veiligheidsbril (indien deze nauw aansluit op het gelaat), ademhalingsbescherming (volgelaats- of halfgelaatsmasker);
 • bij groot lek of in gesloten ruimte: autonoom ademluchttoestel;
 • vonkvrije, explosieveilige apparatuur/verlichting gebruiken;
 • maatregelen treffen tegen elektrostatische opladingen;
 • verwijderd houden van open vuur/warmte en ontstekingsbronnen.  

Meer info:
Peracetic acid solution: beschrijving in de GESTIS databank

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.