Fenol

Fenol is een van de meest geproduceerde chemicaliën. Het wordt onder andere gebruikt als grondstof voor stabilisatoren en antioxidanten die gebruikt worden in de polymeerindustrie en in de smeermiddelenindustrie. Daarnaast wordt fenol ook vaak gebruikt als grondstof voor bestrijdingsmiddelen en voor farmaceutische producten.
Laatste wijziging:
Onderwerpen:
©:

preventMemo in preventFocus 04/2020

Identificatie

 • Andere benamingen: fenylalcohol, benzenol, hydroxybenzeen
 • Molecuulformule: C6H5OH
 • CAS-nummer: 108-95-2
 • EG-nummer: 203-632-7
 • Vorm/concentratie: Vaste stof bij 20 °C; vaak verwarmd: smeltpunt +/- 41 °C

Gevaarsindeling

H341: verdacht van het veroorzaken van genetische schade;
H301: giftig bij inslikken;
H311: giftig bij contact met de huid;
H331: giftig bij inademing;
H373: kan schade aan organen (centraal zenuwstelsel, huid, lever, nieren) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling;
H314: veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Kenmerken

 • typische zoete kenmerkende geur;
 • brandbaar (explosiegrenzen in lucht 1,3 – 9,5 vol %);
 • bij kamertemperatuur vaste kleurloze kristallijne stof;
 • vluchtig;
 • smeltpunt van +/-41 °C, wordt vaak verwarmd opgeslagen en vervoerd;
 • verdacht van het veroorzaken van genetische schade;
 • giftig bij inslikken, contact met de huid en bij inademing
 • kan schade aan organen (centraal zenuwstelsel, huid, lever, nieren) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling;
 • veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Toepassingen

Grondstof voor polymeerindustrie, fijnchemicaliën, bestrijdingsmiddelen en farmaceutische industrie.

Opslag

 • verwijderd houden van open vuur en warmtebronnen;
 • strenge hygiëne is van toepassing;
 • corrosiebestendige apparatuur gebruiken;
 • vonkvrije, explosieveilige apparatuur/verlichting gebruiken; 
 • verwijderd houden van warmtebronnen, ontstekingsbronnen, oxidatiemiddelen, (sterke) zuren, (sterke) basen, metalen, halogenen, water/vocht;
 • grote hoeveelheden kunnen worden opgeslagen onder een stikstofdeken.

Risico’s

Brandgevaar

 • brandbaar

Gezondheidsrisico’s

 • verdacht van het veroorzaken van genetische schade; 
 • giftig bij inslikken, contact met de huid, bij inademing; 
 • kan schade aan organen (centraal zenuwstelsel, huid, lever, nieren) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling;
 • veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel;
 • geurwaarneming: 0,11 ppm; Op basis van geurherkenning kan geen beoordeling gemaakt worden of men zich in een onveilige of veilige situatie bevindt.
 • grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling: tijdgewogen gemiddelde 2ppm, 8 mg/m3; kortetijdswaarde 4 ppm, 16 mg/m3 (Codex, Bijlage VI.1-1 - Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling)
 • dodelijke concentratie (IDLH (US)): 250 ppm;

Chemische reacties

 • bij verbranding: vorming van CO en CO2;
 • reageert sterk met oxidantia, zuren/basen; 
 • bij hoge temperatuur: fenol ontbindt en licht ontvlambare dampen (waterstof) worden gevormd; kan tevens bij temperatuurverhoging met metalen reageren.

Preventie

 • pbm: chemisch bestendige handschoenen; corrosiebestendig pak; adembescherming: volgelaatsmasker met filtertype ABEK. Het filtertype ABEK beschermt tegen organische en anorganische gassen en dampen, zwaveldioxide en waterstofchloride en ammoniak. Bij hevige stofwolkvorming en/of dampvorming: autonoom ademluchttoestel;
 • verwijderd houden van open vuur en warmtebronnen;
 • strenge hygiëne is van toepassing;
 • corrosiebestendige apparatuur gebruiken;
 • vonkvrije, explosieveilige apparatuur/verlichting gebruiken;
 • verwijderd houden van warmtebronnen, ontstekingsbronnen, oxidatiemiddelen, (sterke) zuren, (sterke) basen, metalen, halogenen, water/vocht.

Meer info:
Phenol: beschrijving in de GESTIS databank

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.