Gezondheidstoezicht: functie- en naamlijsten

De Codex welzijn op het werk legt de verplichting op om in het kader van het gezondheidstoezicht functie- en naamlijsten bij te houden. Het KB van 14 mei 2019 brengt hierin een wijziging aan.
Laatste wijziging:
©:

preventActua 14/2019

Wat wijzigt er voor de lijsten?

Het KB van 14 mei 2019 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat het periodiek gezondheidstoezicht betreft (BS 11 juni 2019), brengt wijzigingen aan in verband met het periodiek gezondheidstoezicht (lees Gezondheidstoezicht: periodiciteit geneeskundige onderzoeken aangepast). Deze wijzigingen hebben vooral een impact op de frequentie en de aard van de onderzoeken. Daarnaast is er echter ook een wijziging aangebracht door de volledige opheffing van art. I.4-4§1 én de bijhorende nominatieve lijst, die vermeld stond in art. I.4-5 §1 4°. Deze codexbepalingen handelden over het aanbieden van de mogelijkheid om vrijwillig van het gezondheidstoezicht te genieten (zie kader). Het KB van 14 mei 2019 schrapt deze mogelijkheid volledig en het is dus ook niet meer nodig om de lijst bij te houden van de personen die hierop een beroep deden. Opmerking hierbij is dat dit niet hetzelfde is als een spontane raadpleging. Het recht op een spontane raadpleging is trouwens versterkt door de wijzigingen van het KB van 14 mei 2019. Voortaan heeft de werkgever de verplichting om jaarlijks alle werknemers (niet enkel de onderworpen werknemers) te informeren over de spontane raadpleging (aangepast art. I.4-9).
 
Tekst van de opgeheven bepalingen
Codex, Art. I.4-4
§ 1. De werkgever neemt de nodige maatregelen opdat elke werknemer die dit wenst, op gezette tijden van een gezondheidstoezicht kan genieten betreffende de risico’s voor zijn veiligheid en gezondheid op het werk.
Dit gezondheidstoezicht wordt uitgeoefend voor een door de preventieadviseur-arbeidsarts bepaalde periode, overeenkomstig de bepalingen van deze titel.
 
Art. I.4-5
4° een nominatieve lijst van de werknemers bedoeld in artikel I.4-4, § 1.
 

Lijsten bijhouden 

Het gezondheidstoezicht is verplicht indien de risicoanalyse erop wijst dat de werknemers blootgesteld worden aan bepaalde risico’s (bv. blootstelling aan lawaai) of bepaalde functies uitoefenen (bv. veiligheidsfunctie). Op basis van de risicoanalyse moet de werkgever lijsten opstellen met daarin de werkposten en de werknemers die onderworpen zijn aan het gezondheidstoezicht. De wijziging aan de codex door het KB van 14 mei 2019 heeft één naamlijst afgeschaft maar de andere blijven behouden.
De inhoud van de lijsten is vastgelegd in de codex (art. I.4-5 - art. I.4-8). De lijsten moeten ook voorgelegd worden aan de arbeidsarts en het comité voor advies. De tabel vat de verplichtingen samen. De arbeidsarts gebruikt de naamlijsten om de werknemers via de werkgever uit te nodigen voor de gezondheidsbeoordeling, inentingen en tuberculinetests.  
 
Tabel - Lijsten van functies en naamlijsten in het kader van het gezondheidstoezicht
 
Lijsten van de functies
Naamlijsten van het gezondheidstoezicht
Wat
functies waarvoor  een gezondheidstoezicht nodig is:
- veiligheidsfunctie;
- functie met verhoogde waakzaamheid;
- activiteiten met een welbepaald risico.
namen werknemers verplicht onderworpen 
aan gezondheidstoezicht 
 
namen werknemers onderworpen aan de verplichte inentingen of tuberculinetests
Inhoud
voor activiteiten met een welbepaald risico, vermelden:
- aard van de agentia (fysische/chemische/biologische); 
- soort werkbelasting(fysieke/mentale);
- soort psychosociale belasting veroorzaakt door het werk.
voor elke werknemer:
- uitgeoefende functie;
- naam, geslacht, geboortedatum;
- datum van de laatste verplichte gezondheidsbeoordeling.
 
Arbeidsarts  
jaarlijks voor advies aan de arbeidsarts overmaken 
 
wijzigingen enkel mogelijk mits akkoord arbeidsarts 
 
kopie van de aangepaste functie- en naamlijsten met het eensluidend advies van het comité, ten minste 1x per jaar aan de arbeidsgeneesheer bezorgen
Comité
advies/akkoord
bijvoegen bij het jaaractieplan en samen met het actieplan voor advies voorleggen aan het comité
wijzigingen enkel mogelijk mits akkoord comité 
 
beschikbaar stellen voor comité
toe te voegen aan het jaaractieplan  
raadpleegbaar bij de interne dienst 
Bewaren
ten minste vijf jaar bewaren (op papier of elektronisch)
 
 

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.