Verdere verstrenging voor kankerverwekkende agentia

De EU Commissie heeft de regels inzake kankerverwekkende agentia aangepast door het uitvaardigen van drie wijzigingsrichtlijnen van de richtlijn 2004/37/EG over kankerverwekkende agentia. In totaal gaat het over strengere regels voor 26 agentia.

Context
De Europese Commissie beschouwt het terugdringen van werkgerelateerde kankers door blootstelling aan chemische agentia als prioritair. Studies wijzen uit dat meer dan de helft van de werkgerelateerde sterfgevallen te wijten zijn aan kanker door blootstelling aan kankerverwekkende agentia op het werk. Schattingen geven aan dat het jaarlijks gaat om 57.700 à 106.500 sterfgevallen in de hele EU. Dat betekent dat er elk uur tussen de 7 en de 12 mensen in de EU sterven aan werkgerelateerde kanker.

Wettelijk kader
De bescherming van werknemers inzake blootstelling aan kankerverwekkende chemische agentia wordt geregeld door de richtlijn 98/24/EG chemische agentia (omgezet in Belgisch recht door de Codex, VI.1-1 tot VI.1-58, voorheen het KB Chemische agentia van 11 maart 2002) en richtlijn 2004/37/EG carcinogene agentia (omgezet in Belgisch recht door de Codex, VI.2-1 tot VI.2-15, voorheen KB Kankerverwekkende agentia van 2 december 1993). Door wijzigingen aan te brengen en striktere grenswaarden op te nemen in de richtlijn carcinogene agentia wil de EU de regels verstrengen. In totaal gaat het om 26 agentia.

Eerste wijziging: 13 agentia
Een eerste voorstel om de richtlijn te wijzigen dateert van mei 2016 en behelst 13 agentia waaronder respirabel kristallijn silica. Deze wijzigingsrichtlijn (2017/2398/EU) is verschenen in december 2017 (meer hierover)

Tweede wijziging: 8 agentia
De tweede wijzigingsrichtlijn (2019/130/EU) legt strengere regels vast voor 8 agentia:

- Epichloorhydrine, cas nr. 106-89-8 (1-chloor-2,3-epoxypropaan)
- Ethyleendibromide, cas nr. 106-93-4 (dibroomethaan)
- Ethyleendichloride, cas nr. 107-06-2 (1,2-dichloorethaan)
- 4,4'-methyleendianiline, cas nr. 101-77-9
- Trichloorethyleen, cas nr. 79-01-6
- Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) die benzo[a]pyreen bevatten
- Gebruikte motoroliën
- Emissies van dieseluitlaatgassen

Emissies van dieseluitlaatgassen stonden niet in het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie (COM 2017/011) en zijn toegevoegd aan de teksten na onderhandelingen met de andere betrokkenen in het wetgevend proces. 

Meer over de inhoud van deze wijzigingsrichtlijn

5 agentia

De derde wijzigingsrichtlijn 2019/983 gaat over 5 agentia:

- cadmium en de anorganische verbindingen;
- beryllium en de anorganische verbindingen;
- arseenzuur en de zouten daarvan, alsook anorganische arseenzuurverbindingen;
- formaldehyde;
- 4,4'-methyleen-bis(2-chlooraniline) ("MOCA").

Van deze 5 agentia zijn de verwachte gezondheidseffecten het grootst voor formaldehyde. Dit agens komt voor in productieprocessen in heel wat sectoren zoials de bouw-, papier, textiel- en houtsector. Het is kankerverwekkend en kan leiden tot neuskeelkankers. Formaldehyde is ook een contactallergeen voor de huid.

Richtlijn (EU) 2019/983 van 5 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk.

Meer info

: PreventActua 02/2017