Verdere verstrenging voor kankerverwekkende agentia

De EU is bezig met een herziening van de regels inzake kankerverwekkende agentia. De Commissie heeft drie voorstellen voor richtlijn uitgewerkt tot wijziging van de richtlijn 2004/37/EG over kankerverwekkende agentia. In totaal gaat het over strengere regels voor 26 agentia. 1 van de 3 wijzigingsrichtlijnen is ondertussen reeds verschenen.

Context
De Europese Commissie beschouwt het terugdringen van werkgerelateerde kankers door blootstelling aan chemische agentia als prioritair. Studies wijzen uit dat meer dan de helft van de werkgerelateerde sterfgevallen te wijten zijn aan kanker door blootstelling aan kankerverwekkende agentia op het werk. Schattingen geven aan dat het jaarlijks gaat om 57.700 à 106.500 sterfgevallen in de hele EU. Dat betekent dat er elk uur tussen de 7 en de 12 mensen in de EU sterven aan werkgerelateerde kanker.

Wettelijk kader
De bescherming van werknemers inzake blootstelling aan kankerverwekkende chemische agentia wordt geregeld door de richtlijn 98/24/EG chemische agentia (omgezet in Belgisch recht door de Codex, VI.1-1 tot VI.1-58, voorheen het KB Chemische agentia van 11 maart 2002) en richtlijn 2004/37/EG carcinogene agentia (omgezet in Belgisch recht door de Codex, VI.2-1 tot VI.2-15, voorheen KB Kankerverwekkende agentia van 2 december 1993). Door wijzigingen aan te brengen en striktere grenswaarden op te nemen in de richtlijn carcinogene agentia wil de EU de regels verstrengen. Een eerste voorstel om de richtlijn te wijzigen dateert van mei 2016 en behelst 13 agentia. Deze wijzigingsrichtlijn is verschenen in december 2017 (meer hierover). Het tweede wijzigingsvoorstel omvat 8 agentia en het derde 5. In totaal gaat het om 26 agentia.

8 agentia

Het tweede voorstel van januari 2017 (COM(2017)0011) legt strengere regels vast voor 8 agentia:

- Epichloorhydrine, cas nr. 106-89-8 (1-chloor-2,3-epoxypropaan)
- Ethyleendibromide, cas nr. 106-93-4 (dibroomethaan)
- Ethyleendichloride, cas nr. 107-06-2 (1,2-dichloorethaan)
- 4,4'-methyleendianiline, cas nr. 101-77-9
- Trichloorethyleen, cas nr. 79-01-6
- Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) die benzo[a]pyreen bevatten
- Gebruikte motoroliën
- Emissies van dieseluitlaatgassen

Emissies van dieseluitlaatgassen stonden niet in het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie en zijn toegevoegd aan de teksten na onderhandelingen met de andere betrokkenen in het wetgevend proces. Het voorstel voor richtlijn is goedgekeurd in december 2018 en wacht op verschijning in het Europese publicatieblad.

De verwachte positieve gezondheidseffecten zijn het grootst door het aanpassen van de regels inzake trichloorethyleen, gebruikte motoroliën en emissies van dieseluitlaatgassen aangezien deze agentia vaak gebruikt worden. "Gebruikte motoroliën" is niet ingedeeld als een gevaarlijk agens (op basis van CLP) aangezien er hier verwezen wordt naar een groep van producten die ontstaan na gebruik als smeer- of koelmiddel in motoren. Van deze groep van producten is echter bekend dat ze via de huid kunnen binnendringen en zo kankerverwekkend zijn. Daarom worden gebruikte motoroliën in het voorstel tot wijziging van de richtlijn toegevoegd aan de lijst met kankerverwekkende agentia waarvoor de werkgever beschermingsmaatregelen moet uitwerken.
Voor gebruikte motoroliën wordt de notatie huid vermeld in de bijlage van de richtlijn. Voor de 5 chemische stoffen worden grenswaarden of korte tijdswaarden vermeld. Voor 4,4'-methyleendianiline zijn deze grenswaarden strenger dan wat nu in de Belgische wetgeving vermeld staat.

COM(2017)0011 - Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk

5 agentia

Het derde voorstel van april 2018 (COM(2018)0081) gaat over 5 agentia:

- cadmium en de anorganische verbindingen;
- beryllium en de anorganische verbindingen;
- arseenzuur en de zouten daarvan, alsook anorganische arseenzuurverbindingen;
- formaldehyde;
- 4,4'-methyleen-bis(2-chlooraniline) ("MOCA").

Van deze 5 agentia zijn de verwachte gezondheidseffecten het grootst voor formaldehyde. Dit agens komt voor in productieprocessen in heel wat sectoren zoials de bouw-, papier, textiel- en houtsector. Het is kankerverwekkend en kan leiden tot neuskeelkankers. Formaldehyde is ook een contactallergeen voor de huid.

(COM(2018)0081) - Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk

Meer info

: PreventActua 02/2017