Verdere verstrenging voor kankerverwekkende agentia

De EU Commissie wil het aantal werkgerelateerde kankers terugdringen door strengere grenswaarden uit te vaardigen voor kankerverwekkende stoffen. Verschillende wijzigingsrichtlijnen van de richtlijn 2004/37/EG over kankerverwekkende agentia hebben grenswaarden ingevoerd waaronder voor een aantal zeer vaak voorkomende agentia zoals dieseluitlaatgassen en respirabel kristallijn silica.

Context
De Europese Commissie beschouwt het terugdringen van werkgerelateerde kankers door blootstelling aan chemische agentia als prioritair. Studies wijzen uit dat meer dan de helft van de werkgerelateerde sterfgevallen te wijten zijn aan kanker door blootstelling aan kankerverwekkende agentia op het werk. Schattingen geven aan dat het jaarlijks gaat om 57.700 à 106.500 sterfgevallen in de hele EU. Dat betekent dat er elk uur tussen de 7 en de 12 mensen in de EU sterven aan werkgerelateerde kanker.

Wettelijk kader
De bescherming van werknemers inzake blootstelling aan kankerverwekkende chemische agentia wordt geregeld door de richtlijn 98/24/EG chemische agentia (omgezet in Belgisch recht door de Codex, VI.1-1 tot VI.1-58) en richtlijn 2004/37/EG carcinogene agentia (omgezet in Belgisch recht door de Codex, VI.2-1 tot VI.2-15). Door wijzigingen aan te brengen en striktere grenswaarden op te nemen in de richtlijn carcinogene agentia wil de EU de regels verstrengen. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende wijzigingen en de agentia waarvoor grenswaarden zijn opgelegd of aangepast. 

Overzicht – Wijzigingen richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (verstrenging grenswaarden – strijd tegen werkgerelateerde kankers)

EU
Omgezet in Belgische wetgeving door
Nieuwe of strengere grenswaarden voor
 
 
 
 
KB van 12 januari 2020 (BS 21 januari 2020) 
 
14 agentia
- respirabel kristallijn silicastof
- stof van hardhout
- vuurvaste keramische vezels
- bepaalde chroom (VI)-verbindingen
- benzeen, cas nr. 71-43-2
- 1,2-epoxypropaan, cas nr. 75-56-9
- 1,3-butadieen, cas nr. 106-99-0
- 2-nitropropaan, cas nr. 79-46-9
- acrylamide, cas nr. 79-06-1
- ethyleenoxide, cas nr. 75-21-8
- o-toluïdine, cas nr. 95-53-4
- broomethyleen, cas nr. 593-60-2
- hydrazine, cas nr. 302-01-2
- vinylchloride-monomeer, cas nr. 75-01-4
 
 
 
 
KB van 19 november 2020 (BS 8 december 2020)
 
8 agentia
- epichloorhydrine, cas nr. 106-89-8 (1-chloor-2,3-epoxypropaan)
- ethyleendibromide, cas nr. 106-93-4 (dibroomethaan)
- ethyleendichloride, cas nr. 107-06-2 (1,2-dichloorethaan)
- 4,4'-methyleendianiline, cas nr. 101-77-9
- trichloorethyleen, cas nr. 79-01-6
- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) die benzo[a]pyreen bevatten
- gebruikte motoroliën
- emissies van dieseluitlaatgassen
 
KB van 19 november 2020 (BS 8 december 2020)
5 agentia
- cadmium en de anorganische verbindingen
- beryllium en de anorganische verbindingen
- arseenzuur en de zouten daarvan, alsook anorganische arseenzuurverbindingen
- formaldehyde, cas nr. 50-00-0
- 4,4'-methyleen-bis(2-chlooraniline), cas nr. 101-14-4
 

 

meer lezen

 
uiterlijke datum voor omzetting: 5 april 2024
- toevoeging van reprotoxische stoffen aan het toepassingsgebied
- verduidelijkingen i.v.m. gevaarlijke medicijnen
- toevoeging van biologische grenswaarde voor lood
- verstrenging van de grenswaarde voor benzeen, cas nr. 71-43-2
- toevoeging van 14 stoffen aan de lijst met grenswaarden waaronder 12 reprotoxische
. acrylonitril, cas nr. 107-13-1
. nikkelverbindingen
. Anorganisch lood en verbindingen daarvan
. N,N-dimethylaceetamide, cas nr. 127-19-5
. Nitrobenzeen, cas nr. 98-95-3
. N,N-dimethylformamide, cas nr. 68-12-2
. 2-methoxyethanol, cas nr. 109-86-4
. 2-methoxyethylacetaat, cas nr. 110-49-6
. 2-ethoxyethanol, cas nr.  110-80-5
. 2-ethoxyethylacetaat, cas nr.  111-15-9
. 1-methyl-2-pyrrolidon, cas nr.  872-50-4
. Kwik en tweewaardige anorganische kwikverbindingen, met inbegrip van kwik(II)oxide en kwik(II)chloride (gemeten als kwik)
. Bisfenol A; 4,4′-Isopropylideendifenol, cas nr.  80-05-7
. Koolstofmonoxide, cas nr.  630-08-0
 
 

voorstel voor richtlijn COM(2023) 71

meer lezen

 

- lood 
- diisocyanaten

 

Bij de omzetting in Belgische wetgeving worden de aanpassingen doorgevoerd in de Codex Welzijn op het werk en met name in onderstaande bijlagen:

Gecoördineerde versie van de teksten (preventLex)
Bijlage VI.1-1 Lijst met grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
Bijlage VI.2-2 Lijst van de procedés tijdens welke een stof of een mengsel vrijkomt 
Bijlage VI.2-3 Niet-limitatieve lijst van stoffen, mengsels en procedés bedoeld bij artikel VI.2-1, derde lid

 

Meer info

: PreventActua 02/2017