Basisnormen brandpreventie nieuwe industriële gebouwen eindelijk gepubliceerd

Tot voor kort was het KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen, niet van toepassing op nieuwe industriële gebouwen. Daarin komt verandering door het KB van 1 maart 2009 (BS 15 juli 2009) en de invoering van Bijlage 6. Hieronder schetsen we kort het kader voor de invoering van deze Bijlage 6. In de volgende nummers van PreventActua gaan we verder in op de inhoud ervan.
Basisnormen brandpreventie
Het KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen (KB basisnormen) verscheen op 26 april 1995 in het Staatsblad. Sindsdien werd het verschillende keren gewijzigd (zie tabel 1). De belangrijkste wijziging vond plaats in 1997. De voorlopig laatste wijziging betreft de invoering van Bijlage 6 met de eisen waaraan nieuwe industriegebouwen moeten voldoen (KB van 1 maart 2009 – BS 15 juli 2009). Door de publicatie ervan komt er een eind aan de onduidelijke situatie die ertoe leidde dat men bij gebrek aan officiële normen terugreep naar de tekst in voorbereiding of naar de oude, in onbruik geraakte regels

Tabel 1 – KB Basisnormen Brandpreventie
KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor gebouwen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. (BS 26 april 1995)
Wijzigingen : Belangrijkste nieuwigheid :
KB van 4 april 1996 (BS van 20 april 1996)
KB van 18 december 1996 (BS van 31 december 1996)
KB van 19 december 1997 (BS van 30 december 1997)Wijzigingen aan Bijlagen 1 tot 5
KB van 4 april 2003 (BS van 5 mei 2003)Eisen voor liften en dakbedekkingen gewijzigd
KB van 13 juni 2007 (BS van 18 juli 2007)Wijzigingen aan de definities met betrekking tot brandbestendigheid
KB van 1 maart 2009 (BS van 15 juli 2009)Invoering Bijlage 6

Algemene inhoud
Het KB basisnormen legt de minimale voorwaarden op voor het ontwerp, de bouw en de inrichting van nieuwe gebouwen om het ontstaan van brand te voorkomen, de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen en de tussenkomst van de brandweer te vergemakkelijken. Het is van toepassing op alle nieuwe gebouwen die toegankelijk zijn voor het publiek. Uitgesloten van het toepassingsgebied zijn :
- gebouwen die gerenoveerd worden;
- eengezinswoningen;
- lage gebouwen met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 en met maximaal twee verdiepingen.
Iedere bijlage bij het KB Basisnormen behandelt een afzonderlijk aspect (zie tabel 2).

Tabel 2: Inhoud van de bijlagen bij het KB basisnormen
NrTitelInhoud
1TerminologieDefinities
2Lage gebouwen

- Inplanting en toegangswegen
- Compartimentering en evacuatie
- Voorschriften voor sommige bouwelementen (brandweerstand,…)
- Voorschriften inzake constructie van compartimenten en evacuatieruimten (ontwerp en brandweerstand van communicatiewegen, verbindingen tussen compartimenten,…)
- Constructievoorschriften voor sommige lokalen en technische ruimten (specifiek voor deze ruimtes)
- Uitrusting van de gebouwen (criteria voor onder andere liften, verlichting, ventilatiesystemen, schoorstenen, alarmsystemen,…)
3Middelhoge gebouwen
4Hoge gebouwen
5Reactie bij brand van de materialenClassificatie inzake brandreactie van bouw- of inrichtingsmaterialen
6Industriële gebouwen- Structurele elementen en grootte van de compartimenten
- Industriegebouwen met verschillende delen
- Actieve brandbeveiliging
- Afstand tussen de gebouwen
- Evacuatie van de aanwezigen
- Veiligheid van de hulpploegen

Bijlage 6: eindelijk!
Het opstellen van deze nieuwe bijlage 6 verliep niet zonder slag of stoot en vormde het onderwerp van talloze debatten. Het eerste voorstel, dat reeds in 1999 op tafel lag, stootte op zware kritiek van de industrie. Naar aanleiding van de klachten uit de sector, richtte de overheid in 2004 een werkgroep op met als doel een nieuw voorstel uit te werken. De verschillende discussies, die uiteindelijk leidden tot de tekst die vandaag voorligt, zorgden ervoor dat de focus meer ligt op prestaties en minder op definities, zoals eerst het geval was. Dit heeft als gevolg dat verschillende definities uit Bijlage 1 ‘Terminologie’ moesten aangepast of aangevuld worden en dat de structuur van Bijlage 6 afwijkt van de eerder verschenen bijlagen met betrekking tot gebouwen (Bijlagen 2,3 en 4 over lage, middelhoge en hoge gebouwen). De verschijning in het Staatsblad werd voorafgegaan door een Verslag aan de Koning, dat enkele indicaties verschaft over de manier waarop de technische specificaties moeten toegepast worden.

Toepassingsgebied
Bijlage 6 bevat normen voor nieuwe industriële gebouwen en uitbreidingen aan bestaande industriële gebouwen. De inhoud ervan is van toepassing op industriële gebouwen waarvoor een bouwvergunning afgeleverd wordt na 15 augustus 2009.
Een industriegebouw is een gebouw, of een gedeelte ervan, dat omwille van zijn constructie en inrichting bestemd is voor doeleinden van bedrijfsmatige bewerking of opslag van materialen of goederen, het bedrijfsmatig telen of opslaan van gewassen of het bedrijfsmatig houden van dieren (KB basisnormen, Bijlage 1 – art. 1.14. Deze gebouwen huisvesten dus erg diverse industriële activiteiten:
- bewerking en verwerking van grondstoffen en (half)afgewerkte producten (bv. productiehal voor PVC-profielen, verbrandingsoven voor afvalverwerking, assemblagehal van huishoudelektro, brouwerij, schrijnwerkerij, werkplaats voor herstellingen, naaiatelier, drukkerij,...);
- opslag, overslag en distributie van grondstoffen en (half)afgewerkte producten (bv. havenopslagplaatsen, houtopslag, koelruimtes voor diepvriesproducten, opslag van oud papier en afval, stelplaats van bussen,...);
- kweken en opslaan van gewassen (bv. tuinbouwserres, bulkopslag van graan,...);
- kweken en houden van dieren (bv. kippenkwekerij, paardenstoeterij,...).
    Gebouwen waarin commerciële activiteiten plaatsvinden, zoals de verkoop van goederen (bv. grootwarenhuizen, tuin- en plantencentra, detailhandel,…) of het verlenen van diensten (bv. bankkantoor, administratie van een bedrijf,…) worden volgens deze definitie niet beschouwd als industriegebouwen. Deze vallen onder de regels die opgesomd staan in bijlagen 2, 3 en 4 (lage, middelhoge en hoge gebouwen).
Verder over KB Basisnormen
Classificatie en compartimentering
Actieve brandbeveiliging en afstand tussen gebouwen
Evacuatie
Brandreactie van bouwproducten
: PreventActua 14/2009