Werken met derden

Ondernemingen (opdrachtgever) doen vaak een beroep op onderaannemers voor het uitvoeren van taken waarvoor binnen het bedrijf onvoldoende tijd of competenties beschikbaar zijn. Deze occasionele medewerkers Voeren deze werkzaamheden volledig zelfstandig uit maar zijn gebonden aan dezelfde regels als de opdrachtgevers. Beiden moeten worden geïnformeerd over de risico’s verbonden aan de uit te voeren taken maar de onderaannemers moeten ook de in het bedrijf geldende veiligheidsregels kennen. 

Risico’s in kaart brengen
Een onderneming (opdrachtgever) besteedt bepaalde werkzaamheden uit aan een onderaannemer die erg verschillend kunnen zijn van aard. Het kan gaan om onderhoudswerkzaamheden, om bepaalde werkzaamheden die van zeer technische aard zijn en waarvoor de opdrachtgever niet over voldoende kennis beschikt. Bepaalde taken kunnen ook risicovol zijn en een verhoogd risico in de onderneming van de opdrachtgever binnenbrengen. Op dezelfde manier kan de externe werknemer in het bedrijf van de opdrachtgever geconfronteerd worden met risico’s die Eigen zijn aan dat bedrijf en de omgeving.

Wat zegt de wet ?
De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk behandelt het werken met derden geldt zowel voor werkgevers als zelfstandigen. En dit, ondanks het feit dat deze laatsten niet onderworpen zijn aan de bepalingen van de welzijnswet. Het werd echter noodzakelijk geoordeeld ook voor deze zelfstandigen een aantal concrete verplichtingen vast te stellen, omdat de aanwezigheid van buitenstaanders - of zij nu werknemers of zelfstandigen zijn - voor de werknemers van de opdrachtgever een verhoogd risico kan inhouden.

De wet viseert impliciet niet enkel de relaties tussen de werkgever-opdrachtgever en zijn onderaannemers, maar ook de verhouding tussen de opdrachtgever en de onderaannemers van de onderaannemers.

De welzijnswet regelt enerzijds de informatie-uitwisseling, de samenwerking en de coördinatie tussen de verschillende betrokken partijen, en legt anderzijds een systeem vast waardoor de opdrachtgever ervoor kan zorgen dat de wetgeving daadwerkelijk wordt toegepast door de onderaannemers.

De bepalingen met betrekking tot werken met derden zijn niet van toepassing wanneer de coördinatie van toepassing is volgens de regels voor de tijdelijke of mobiele werkplaatsen.