Duur
1 dag
Type opleiding
Technische opleiding

Om te komen tot een duurzaam en preventief contractorbeleid, moet er in alle fasen van de samenwerking tussen opdrachtgever en zijn (onder-)aannemers aandacht uitgaan naar veiligheid en gezondheid. De deelnemers raken vertrouwd met het opzet en de doelstellingen van de certificatie alsook met de risico’s en preventiemaatregelen met betrekking tot elk van de thema’s uit de opleiding

Kader

VCA staat voor Veiligheids- en milieuChecklist voor Aannemers (VCA). Iedere opdrachtgever heeft de plicht om onveilige aannemers te weren (Welzijnswet). Dit is bijvoorbeeld mogelijk door uitsluitend met aannemers te werken die veiligheidscertificaten of –labels op zak hebben zoals een VCA.

VCA gaat uit van managementsystemen, systemen van risico-evaluatie en risicobeheersing en tracht de verantwoordelijkheden van de werkgever en de hiërarchische lijn vast te leggen. Wanneer een aannemer of onderaannemer een VCA-certificaat heeft, wil dat zeggen dat hij een veiligheidsbeheerssysteem hanteert dat voldoet aan de eisen van het systeem. De VCA-criteria worden onder de vorm van een vragenlijst voorgesteld.

Alle operationele medewerkers moeten in het bezit zijn van een VCA diploma 'Basisveiligheid'. Alle medewerkers die ingezet worden voor risicovolle taken moeten beschikken over specifieke kennis en kunde, gerelateerd aan de door hen uit te voeren specifieke risicovolle taken. 

Doelstelling

Om te komen tot een duurzaam en preventief contractorbeleid, moet er in alle fasen van de samenwerking tussen opdrachtgever en zijn (onder-)aannemers aandacht uitgaan naar veiligheid en gezondheid. 

 • Dit begint al in de precontractuele fase, met een selectie van aannemers op basis van vooropgestelde criteria; 
 • Dit loopt verder tijdens de werkzaamheden zelf, via een nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen en met voldoende toezicht en opvolging op de juiste niveaus;
 • Bij afloop van het contract dient er een evaluatie van de veiligheids- en gezondheidsprestaties van de betrokken (onder-)aannemers te gebeuren.

De deelnemers raken vertrouwd met het opzet en de doelstellingen van de certificatie alsook met de risico’s en preventiemaatregelen met betrekking tot elk van de thema’s uit de opleiding. 

De deelnemers zijn na de opleiding bekwaam om :

 • Risico’s systematisch te detecteren ;
 • De preventiehiërarchie van maatregelen toe te passen ;
 • Te communiceren over de gevaren, risico’s en preventiemaatregelen naar hiërarchie, collega’s, contractors en alle betrokkenen in het preventiegebeuren ;
 • Mee te werken aan het creëren van een veiligheidscultuur in de organisatie.  

Inhoud

Er zijn eindtermen en toetstermen gedefinieerd in een overeenkomstig rapportagedocument “Eind- en toetstermen VCA opleiding: versie 1.0 - 2019” beschikbaar op pagina https://besacc-vca.be/nl/node/73455.  

De eind- en toetstermen hebben tot doel te definiëren over welke kennis medewerkers respectievelijk operationeel leidinggevenden moeten beschikken op de aangegeven gebieden. De toetstermen hebben tot doel tot in detail aan te geven welke kennis elke eindterm omvat. 

Deel 1 

 • Wetgeving
 • Gevaren, risico’s en preventie 
 • Ongevallen
 • Veiligheidsgedrag
 • Taken, rechten, plichten en overleg
 • Procedures, instructies, signalisatie 
 • Noodsituaties

Deel 2 

 • Gevaarlijke stoffen 
 • Brand en explosie
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 • Elektriciteit en straling
 • Ergonomie
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Na elk hoofdstuk wordt met de deelnemers de kennis getoetst over het geleerde, aan de hand van een reeks voorbeeldvragen. 

De deelnemers werken met een VCA handboek. 

De opleiding wordt afgesloten met een officieel VCA examen (60min).

Duur

De opleiding duurt 1 dag met inbegrip van het officieel examen.

Attest

Na het succesvol beëindigen van het examen ontvangen de deelnemers een getuigschrift dat 10 jaar geldig is.

Deze opleiding staat voorlopig niet gepland. Heeft u interesse?