Gezondheidstoezicht

Het gezondheidstoezicht heeft tot doel om de gezondheid van de werknemers te beschermen door het opvolgen en het regelmatig onderzoeken van werknemers. De arbeidsarts voert de medische onderzoeken uit en gaat na of de werknemer medisch geschikt is voor de functie en eventuele gezondheidsproblemen in een vroeg stadium op te sporen. 

Organisatie van het gezondheidstoezicht

De werkgever is verantwoordelijk voor de goede uitvoering en het verloop van het gezondheidstoezicht. Hij moet een risicoanalyse uitvoeren die zal bepalen of het gezondheidstoezicht nodig is of niet. De arbeidsarts neemt deel aan deze risicoanalyse en het comité moet zijn voorafgaandelijk advies geven op de resultaten ervan. Bij geschillen, komt de arbeidsinspectie tussen.

Gezondheidstoezicht verplicht

Het gezondheidstoezicht is verplicht indien de risicoanalyse erop wijst dat de werknemers blootgesteld worden aan bepaalde risico’s of indien ze bepaalde functies uitoefenen.
Bovendien mag elke werknemer aan de werkgever vragen om aan het gezondheidstoezicht te worden onderworpen indien hij denkt dat er sprake is van een blootstelling aan risico's voor zijn veiligheid en gezondheid op het werk.

Meer info
Wanneer is voorafgaande gezondheidsbeoordeling vereist?
Gezondheidstoezicht: periodiciteit geneeskundige onderzoeken aangepast
 

Referentie naar de wetgeving
De bepalingen inzake gezondheidstoezicht zijn terug te vinden in de Codex Welzijn op het werk, Boek I Algemene beginselen, Titel 4 Maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemers (voorheen KB van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (BS 16 juni 2003). 

Lees de gecoördineerde teksten (PreventLex)