Werkkledij: wijzigingen in de wetgeving over de gebruiksvoorwaarden

De reglementering over de gebruiksvoorwaarden van werkkledij werd gewijzigd. Een koninklijk besluit past de bepalingen aan in de codex welzijn op het werk. Het KB treedt in werking op 1 augustus 2023.
Geactualiseerd op:
©:

preventActua 14/2023

Wettelijk kader

Dit koninklijk besluit brengt verschillende wijzigingen aan in titel 3 Werkkledij van boek IX Collectieve bescherming en individuele uitrusting van de codex welzijn op het werk. Het KB treedt in werking op 1 augustus 2023.
 

Definitie 

De definitie van werkkledij is bepaald in artikel I.1-4, 26° van de codex. Dit koninklijk besluit vervangt de definitie met een aangepaste omschrijving. De omschrijving geeft duidelijk aan dat werkkledij enkel bedoeld is om te vermijden dat de werknemer zich vuil maakt door de aard van zijn werkzaamheden en dat werkkledij niet verward mag worden met een PBM (persoonlijk beschermingsmiddel). 

 

Definitie werkkledij - Codex, art. I.1-4, 26°

Oud

Nieuw

werkkledij: hetzij een overall, hetzij een pak bestaand uit een broek en een jas of windpak, hetzij een kiel of stofjas, bestemd om te vermijden dat de werknemer zich vuil maakt door de aard van zijn activiteiten en die niet beschouwd wordt als beschermingskledij.

werkkledij: elke kledij die bedoeld is om te vermijden dat de werknemer zich vuil maakt door de aard van zijn activiteiten, maar die niet beschouwd wordt als een PBM, omdat zij niet bedoeld is om de werknemer te beschermen tegen risico's die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen. Het betreft inzonderheid een overall, een pak bestaande uit een broek, een T-shirt en jas, een stofjas, een voorschoot.

 

Beschermkleding = PBM

Kleding die vermijdt dat een werknemer vuil raakt maar tegelijkertijd bescherming biedt tegen risico's wordt niet beschouwd als werkkleding maar wel als een PBM. Voor dergelijke beschermkleding gelden de bepalingen van titel 2 Persoonlijke beschermingsmiddelen van boek IX Collectieve bescherming en individuele uitrusting van toepassing. Het kan bijvoorbeeld over beschermkleding tegen koude of spatten van chemicaliën. 
 

Uniform 

Uniformen of gestandaardiseerde kledij die werknemers verplicht moeten dragen in een overheidsfunctie of omdat het eigen is aan hun beroep, vallen in het algemeen niet onder titel IX.3 Werkkledij. Indien deze kledij ook bedoeld is om te voorkomen dat de werknemer zich door de aard van zijn werkzaamheden vuil maakt, kan ze beschouwd worden als werkkledij.
 

Collectieve arbeidsovereenkomst

 
Context
Er bestaat binnen de paritaire comités een lange traditie om bij collectieve arbeidsovereenkomst premies vast te stellen voor het onderhoud van werkkledij. De regelgeving over werkkledij, herzien in 2006, bevatte de mogelijkheid om werknemers toe te laten zelf in te staan voor de aanschaf en het onderhoud van werkkledij op basis van een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Deze cao kon enkel worden afgesloten indien uit de resultaten van de risicoanalyse bleek dat de werkkledij geen risico vormde voor de gezondheid van de werknemer en zijn directe omgeving. Deze bepaling was moelijk toepasbaar, aangezien een risicoanalyse niet gebeurt op het niveau van de sector, maar steeds op het niveau van de onderneming zelf.

De voorwaarden waaronder werknemers zelf werkkledij mogen aanschaffen en onderhouden tegen betaling van een premie werden dan ook verduidelijkt (aangepaste art. IX.3-3 et IX.3-4).

 
Aankoop en vervanging 
De algemene regel houdt in dat de werkgever werkkledij ter beschikking stelt van de werknemers, van bij de start van het werk, en ook zorgt voor een regelmatige vervanging. De werkgever blijft eigenaar van die werkkledij. De keuze gebeurt in overleg met het comité en de bevoegde preventieadviseur. 
Een cao kan de aard van de werkkledij en de frequentie van hernieuwing vastleggen, en ook een premie of vergoeding bepalen voor het aanschaffen of hernieuwen van werkkledij door de werknemer zelf.
 
Reiniging
De algemene regel houdt in dat de werkgever verantwoordelijk is voor de reiniging en het onderhoud van de werkkledij. Bij wijze van afwijking is het mogelijk dat een cao de werknemer toelaat om zelf zorg te dragen voor de reiniging, de herstelling en het onderhoud van zijn werkkledij, tegen betaling van een premie of een vergoeding, en indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- uit de resultaten van de risicoanalyse blijkt dat de werkkledij geen risico inhoudt voor de werknemer, andere personen of het milieu;
- de preventieadviseur en het comité hebben voorafgaand advies uitgebracht;
- de werknemers hebben de nodige instructies ontvangen.
 
De bepalingen opgenomen in een algemeen verbindend verklaarde cao die werd gesloten vóór 1 augustus 2023, blijven van toepassing na die datum, voor zover de werkgever de voorwaarden respecteert.

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.