Pbm: erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties

In april 2018 is de pbm-verordening in werking getreden (EU Verordening 2016/425). Deze verordening verplicht de fabrikant om conformiteitsbeoordelingsprocedures toe te passen alvorens een pbm op de markt te brengen. Voor pbm van categorie II en III is hiervoor de tussenkomst van een conformiteitsbeoordelingsinstantie vereist. Het KB van 30 augustus 2017 regelt de erkenning van deze instanties.
Geactualiseerd op:
©:
PreventActua 01/2018

Pbm-verordening

Verordening 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG verscheen op 31 maart 2016. De verordening is van toepassing vanaf 21 april 2018 en regelt het op de markt brengen van pbm (CE-markering). Een EU-verordening moet niet omgezet worden in nationale regelgeving en treedt automatisch in werking in alle lidstaten.
Een pbm mag maar op de markt gebracht worden indien het beantwoordt aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen die vastgelegd zijn in bijlage 2 van de verordening. Om deze conformiteit aan te tonen moet de fabrikant conformiteitsbeoordelingsprocedures toepassen. En voor pbm van categorie II en III moet hij hiervoor een beroep doen op een conformiteitsbeoordelingsinstantie.

Erkenning

De pbm-verordening bepaalt tevens dat de lidstaten instaan voor de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties (accreditatie). De lidstaten organiseren deze erkenning binnen het kader dat hiervoor op Europees niveau is vastgelegd (EG Verordening 765/2008). In België regelt Belac de accreditatie van keurings- en certificeringsinstanties.
Het KB van 30 augustus 2017 betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties voor persoonlijke beschermingsmiddelen (BS 13 september 2017) geeft de specifieke bepalingen weer die van toepassing zijn op de goedkeuring van deze instanties. Een instantie geaccrediteerd door Belac die conformiteitsbeoordelingstaken in het kader van de pbm-verordening wil uitvoeren, kan hiervoor een dossier indienen bij de FOD Economie. Na goedkeuring zorgt de FOD Economie voor de aanmelding bij de Europese commissie. Daarna worden deze instanties (aangemelde instanties of notified bodies) opgenomen in een Europese databank (Nando) zodat fabrikanten een beroep op hen kunnen doen.
 

Meer info:  

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.