Blootstelling aan gevaarlijke geneesmiddelen: aanbevelingen

Op 25 maart 2022 organiseerde het European Biosafety Network een rondetafelconferentie in het federaal parlement rond de blootstelling aan kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen, in het bijzonder cytostatica en antineoplastische agentia. Diverse sprekers namen het woord en pleitten voor een betere bescherming van de werknemers. Ook de FOD Werkgelegenheid gaf zijn standpunt.
Geactualiseerd op:
©:
preventActua 12/2022

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.