Aankopen van arbeids- en beschermingsmiddelen: procedure van “de drie groene lichten”

Om te vermijden dat nieuwe apparatuur risico’s met zich meebrengt voor het bedrijf, is het aankopen van arbeids- en beschermingsmiddelen wettelijk geregeld. De aankoopprocedure is gebaseerd op drie sleutelmomenten, de zogenaamde groene lichten: de bestelling, de levering en de ingebruikname. Bij elke stap is de tussenkomst van de preventieadviseur nodig. 
Geactualiseerd op:
©:
preventMemo 09/2018

Wetgeving

Codex welzijn op het werk 
- arbeidsmiddelen: art. IV.2-6 tot IV.2-8
- brandbestrijdingsmiddelen: art. III.3-15
- collectieve beschermingsmiddelen: art. IX.1-10 tot IX.1-13
- persoonlijke beschermingsmiddelen: art. IX.2-12 tot IX.2-15

Welke apparatuur en uitrusting?

Arbeidsmiddelen: alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties.

De procedure van de 3 groene lichten is enkel verplicht voor arbeidsmiddelen die vallen onder de definitie installaties, machines of gemechaniseerde werktuigen (bv. niet voor eenvoudig handgereedschap).
Voorbeelden: machines (pers, walsrol, sleufgraver, ...), mobiele arbeidsmiddelen (heftrucks, werfvoertuigen, ...), arbeidsmiddelen om lasten op te heffen (hefplatform, ...), elektrisch gereedschap (boor, lasapparatuur, ...), installaties (koelruimtes, ovens, carwash, verftunnels, …).

Collectieve beschermingsmiddelen:

elke beschermingsuitrusting gericht op het beschermen van de werknemer tegen één of meerdere gevaren die voorafgaand aan de uitvoering van het werk geïnstalleerd wordt, waarbij de werknemer niet actief moet tussenkomen om zijn veiligheid en gezondheid te verzekeren en die inwerkt op de oorzaak van het risico. 
Voorbeelden: bescherming tegen vallen (leuningen), afzuiginstallaties voor rook, stof, ...

Beschermingsmiddelen tegen brand: 

uitrusting om brand te detecteren, signaleren, blussen, de schadelijke gevolgen te beperken, of de tussenkomst van de brandweer te vergemakkelijken.
Voorbeelden: hydranten, automatische en manuele blussystemen, branddetectiesystemen, …

Persoonlijke beschermingsmiddelen: 

iedere uitrusting die bestemd is om door de werknemer gedragen of vastgehouden te worden om hem te beschermen tegen één of meer risico's die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen.   
Voorbeelden: veiligheidshelm, veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, ...

Drie groene lichten: bestelling, levering, indienststelling

Eerste groene licht: de bestelling

- voorbereiding van de bestelbon gebeurt in samenspraak met de preventieadviseur van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk en de arbeidsarts;
- omschrijving van de kenmerken/eisen voor de apparatuur rekening houdend met de gebruiksomstandigheden;
- de bestelbon vermeldt dat de apparatuur voldoet aan de wettelijke eisen bv. CE-markering en EG-verklaring van overeenstemming;
- indien nodig worden referenties of aanvullende eisen toegevoegd (bv. verwijzingen naar normen, eisen geluidsniveau, specifieke gebruiksomstandigheden, eisen i.v.m. training, …).

Het hoofd van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk ondertekent de bestelbon "voor gezien".

Tweede groene licht: de levering

De leverancier levert samen met de apparatuur: een attest dat aangeeft op welke wijze hij de wettelijke en aanvullende eisen heeft gerespecteerd. Voor de eisen die onder de CE-markering vallen, volstaat de EG-verklaring van overeenstemming. Voor de aanvullende eisen is een attest van conformiteit nodig.

Na te kijken bij de levering:
- alle attesten aanwezig;
- alle documentatie aanwezig bv. handleiding.

Derde groene licht: indienststelling

De preventieadviseur: 
- gaat na of de eisen van veiligheid en gezondheid gerespecteerd werden;
- stelt een indienststellingsverslag op. Voor het indienststellingsverslag is het advies van de arbeidsgeneesheer vereist.

Vereenvoudigde procedure

Wat?

= geen leveringsattest en geen indienststellingsverslag.

Wanneer?

De vereenvoudigde bestelprocedure is van toepassing:
- voor machines en beschermuitrusting met een CE-markering én waarvoor geen aanvullende eisen zijn gevraagd, d.w.z. alle aspecten en eisen zijn door de CE-markering gedekt; 
- voor machines waarvoor een voorafgaande keuring vereist is door een externe dienst voor technische controle (bijvoorbeeld hefwerktuigen, stoommachines, …) (enkel voor de aspecten die gedekt zijn door de keuring);
- bij bijkomende bestellingen (bijvoorbeeld bestellen van identieke persoonlijke beschermingsmiddelen).

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.