Minder regeltjes voor KMO's?

De Europese Commissie overweegt om in een aantal gevallen minder en/of andere wetgevende regels op te leggen aan KMO's. 

Kleine en micro-ondernemingen

Voor de EU is een KMO een bedrijf met minder dan 250 werknemers, een micro-onderneming telt minder dan 10 werknemers en heeft een omzetcijfer kleiner dan €2 mio. Ongeveer 90% van de Europese ondernemingen zijn dergelijke micro-ondernemingen. Daarom zijn ze essentieel voor de Europese economie en dus ook voor economische groei en innovatie.

Probleem is echter dat het voor deze micro-ondernemingen niet evident is om de wetgeving toe te passen. Zo lopen de kosten voor deze ondernemingen hoger op. Indien een groot bedrijf 1€ per werknemer uitgeeft om in orde te zijn met de wetgeving, dan moet een middelgroot bedrijf er 4€ per werknemer uitgeven en een klein bedrijf 10€ per werknemer. Dat neemt niet weg dat (Europese) regelgeving noodzakelijk is om een kader te creëren voor het ondernemen en om de Europese burgers te beschermen.

Een aangepaste regelgeving

De Commissie erkent echter dat kleine ondernemingen vaak nood hebben aan regels die meer op hun maat gesneden zijn. Daarom wordt momenteel onderzocht hoe de EU regelgeving kan aangepast worden. Het rapport Minimizing regulatory burden for SMEs. Adapting EU regulation to the needs of micro-enterprises (COM(2011) 803 final, 23 november 2011) geeft een aantal krijtlijnen aan.

Het uitwerken van de aangepaste regelgeving voor kleine ondernemingen past enerzijds in de ambitie om kleine ondernemingen te stimuleren (Small Business Act met het Think Small First principe) en anderzijds in het programma om de EU regelgeving te vereenvoudigen. Zo wijst de EU Commissie in het recent verschenen rapport op het belang van het toepassen van het Think Small First principe bij het voorbereiden van nieuwe wetgeving. De bijlage van het rapport wijst op bestaande wetgeving met reeds aangepaste regels voor kleine onderneming en geeft bovendien ook een aantal richtlijnen aan die mogelijk in de toekomst in die zin kunnen aangepast worden. In onderstaande tabel staat de wetgeving vermeld i.v.m. veiligheid en gezondheid op het werk.

Tabel - EU Wetgeving over veiligheid en gezondheid op het werk op maat van KMO's

Wetgeving

Huidige uitzonderingen of aangepaste regels

Richtlijn 92/58/EEG van de Raad van 24 juni 1992 betreffende de minimumvoorschriften voor de veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk (negende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)

Lidstaten kunnen rekening houdend met de aard van de activiteiten en de grootte van de onderneming, categorieën van ondernemingen aanwijzen die de lichtsignalen en/of akoestische signalen zoals bedoeld in de richtlijn mogen vervangen door maatregelen die hetzelfde beschermingsniveau bieden (art. 6)

Richtlijn 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap - Gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de vertegenwoordiging van de werknemers

Deze richtlijn is van toepassing op ondernemingen die ten minste 50 werknemers in dienst hebben, of vestigingen die ten minste 20 werknemers in dienst hebben.

 

Mogelijk toekomstige uitzonderingen of aangepaste regels

Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk

Eventueel vervangen van de verplichting voor het systematisch bijhouden van documentatie van de risicoanalyse voor micro-ondernemingen met een laag risiconiveau door een aanpak gebaseerd op risicobeheersing. Rekening houden met het sociaal overleg en een impact analyse van de huidige regelgeving.

Amendement van Richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (zesde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid l, van Richtlijn 89/391/EEG van de Raad) (gecodificeerde versie) 

Het amendement kan een aanpak gebaseerd op risicobeheersing voorstellen wat een vereenvoudiging inhoudt voor kleine ondernemingen.

 

Voorstel voor een richtlijn: minimum health and safety requirements on ergonomics at work particularly to prevent work-related musculoskeletal disorders (WRMSD) and display screen vision conditions and repealing Council Directive 90/269/EEC and Council Directive 90/270/EEC

De richtlijn kan een aanpak gebaseerd op risicobeheersing voorstellen wat een vereenvoudiging inhoudt voor kleine ondernemingen.

 

Richtlijn 2002/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2002 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia (trillingen) (zestiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)

De commissie plant een evaluatie van deze richtlijn en zal in dat verband opmerkingen van kmo's verzamelen.

 

 

Meer info over de EU strategie naar KMO's

Lees het volledige rapportHet rapport Minimizing regulatory burden for SMEs. Adapting EU regulation to the needs of micro-enterprises

: PreventActua 01/2012