Maatregelen bij een ozonpiek

Hoewel de arbeidsreglementering geen specifieke bepaling over ozon van klimatologische oorsprong bevat, moeten er preventieve maatregelen genomen worden als er verhoogde ozonconcentraties optreden.
©:
preventMail 28/2022
Geactualiseerd op:

Ozonpieken

Ozon, een in de lucht aanwezig vervuilend gas, is gevaarlijk voor de gezondheid. Tijdens de maanden mei, juni, juli en augustus kunnen er op warme en zonnige dagen in België ozonpieken voorkomen. Hitte (temperaturen boven de 25 °C) en hoge ozonconcentraties komen vaak samen voor.

Gevolgen voor de gezondheid

Mogelijke symptomen te wijten aan een ozonpiek, zijn kortademigheid of abnormaal ademen, oogirritatie, keelirritatie en hoofdpijn.

Arbeidsrisico

Over de bescherming tegen ozon van klimatologische oorsprong zijn in de reglementering inzake welzijn op het werk geen afzonderlijke bepalingen opgenomen. Dat wil echter niet zeggen dat er geen maatregelen getroffen moeten worden. Blootstelling aan ozon van klimatologische oorsprong moet beschouwd worden als een arbeidsrisico waartegen preventieve maatregelen moeten worden genomen. 

Die maatregelen moeten zich vooral richten tot:

 • werknemers die in open lucht werken (de ozonconcentratie buitenshuis is hoger dan binnenshuis, dus bij een ozonpiek moeten fysieke activiteiten in open lucht beperkt worden)
 • gevoelige risicogroepen (werknemers met ademhalingsproblemen, werknemers met cardiovasculaire belasting, zwangere werkneemsters en oudere werknemers)

Preventiemaatregelen

Organisatorische maatregelen bieden een goede bescherming. Bijvoorbeeld:

 • zware lichamelijke arbeid enkel tijdens de ochtend of voormiddag verrichten, omdat de ozonconcentraties dan het laagst zijn
 • lichtere arbeid verrichten, zodat het ademvolume en de ingeademde dosis ozon verminderen
 • overwerk vermijden
 • binnen of in de schaduw werken i.p.v. buiten
 • werkplaatsen in open lucht met een zonnedak afschermen
 • rustpauzes binnenshuis voorzien
 • extra belasting door andere prikkelende stoffen vermijden

Voor het invoeren van deze maatregelen kan men zich baseren op de meetresultaten en de voorspellingen van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL), die een bulletin met de ozonconcentraties in de omgevingslucht in België verspreidt. Bij hoge concentraties ozon activeert IRCEL de waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan.

Informatie- en alarmdrempel 

In het kader van de bescherming van de volksgezondheid (Richtlijn 2002/3/EG van 12 februari 2002 betreffende ozon in de lucht) legden de Europese autoriteiten een informatie- en een alarmdrempel vast:

 • De informatiedrempel is het niveau waarboven kortstondige blootstelling een gezondheidsrisico inhoudt voor bijzonder gevoelige bevolkingsgroepen (bv. zwangere vrouwen, jonge kinderen, 65-plussers, en personen met hart- en vaatziekten, ademhalingsmoeilijkheden of astma). De informatie die verstrekt wordt, is dus gericht op kwetsbare personen, die intensieve lichamelijke inspanningen in open lucht en uitstapjes in de namiddag moeten beperken. De informatiedrempel vastgelegd door de Europese Unie is 180 microgram ozon per m³ lucht (µg/m³).
 • De alarmdrempel is het niveau waarboven kortstondige blootstelling een gezondheidsrisico inhoudt voor de bevolking. De alarmdrempel ligt op 240 µg/m³ en geldt dus niet alleen voor kwetsbare personen (die inspannende lichaamsbeweging in open lucht en uitstapjes in de namiddag moeten vermijden), maar ook voor de algemene bevolking, die inspannende lichaamsbeweging in open lucht verminderen.
   

Bron/meer weten