Betere bescherming voor werknemers en getuigen in geval van grensoverschrijdend gedrag

Werknemers en getuigen die grensoverschrijdend gedrag melden zoals geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, zijn beschermd tegen nadelige gevolgen zoals ontslag. In mei 2023 zijn er wijzigingen doorgevoerd aan deze wettelijke bepalingen om zowel slachtoffers als getuigen beter te beschermen.
Geactualiseerd op:
©:

preventActua 12/2023

Wettelijk kader

De aanleiding voor de wijziging aan de wetgeving was een zaak voor het Europees hof van justitie en waarbij het arrest wees op tekortkomingen in de Belgische wetgeving inzake de bescherming van getuigen bij voorvallen van discriminatie op de werkvloer.
Op 15 mei verscheen een wet en een KB om de Belgische wetgeving in regel te brengen.

  • De wet wijzigt 4 wetten, nl.

- wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen
- wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden
- wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie
- wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

  • Het KB van 1 mei 2023 tot wijziging van titel 3 van boek I van de codex over het welzijn op het werk, wat betreft de informatie aan de werkgever over de bescherming tegen nadelige maatregelen in het kader van de interne procedure wijzigt een aantal regels die gelden bij de psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag  (in hoofdstuk 2, afdeling 5 Bijzonderheden betreffende de behandeling van het verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, art. I.3-35 e.v.).

Betere bescherming

De aangepaste regels bieden slachtoffers en getuigen een betere bescherming. Zo is het startpunt van de bescherming niet langer het moment waarop het formele verzoek tot interventie of de klacht in ontvangst wordt genomen maar wel van zodra de werkgever kennisneemt van de ondernomen actie, of er redelijkerwijze kennis van had kunnen hebben.
De gewijzigde bepalingen zijn in werking getreden op 1 juni 2023.

Andere aanpassingen

Verder is de wet welzijn op het werk in overeenstemming gebracht met de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen (omzetting van de Europese richtlijn 2006/54). Zo is de definitie van ongewenst seksueel gedrag op het werk in de wet welzijn (art. 32ter) in overeenstemming gebracht met de definitie in de wet van 10 mei 2007.

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.