Nieuwe richtlijn Ioniserende straling

De Richtlijn 2013/59/Euratom van 5 december 2013 die de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling bevat, werd gepubliceerd in het Publicatieblad van 17 januari 2014. Deze richtlijn komt er na bijna twintig jaar internationaal onderzoek over stralingsbescherming (Internationaal Atoomagentschap, Wereldgezondheidsorganisatie, Organisation for Economic Cooperation and Development,…). Ze bundelt vijf bestaande richtlijnen.

Vijf richtlijnen
De richtlijn combineert de inhoud van vijf bestaande richtlijnen in een enkele wettekst. Het gaat om:
- Richtlijn 96/29/Euratom tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming van de gezondheid der bevolking en der werkers tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren: deze richtlijn bevat de minimumverplichtingen op het vlak van bescherming die moeten gerespecteerd worden en is van toepassing op alle activiteiten waarbij ioniserende stralingen gebruikt worden.
- de vier andere richtlijnen handelen over verschillende toepassingen:
* Richtlijn 97/43/Euratom betreffende de bescherming van personen tegen de gevaren van ioniserende straling in verband met medische blootstelling;
* Richtlijn 2003/122/Euratom inzake de controle op hoogactieve ingekapselde radioactieve bronnen en weesbronnen;
* Richtlijn 90/641/Euratom inzake de praktische bescherming van externe werkers die gevaar lopen aan ioniserende straling te worden blootgesteld tijdens hun werk in een gecontroleerde zone;
* Richtlijn 89/618/Euratom betreffende de informatie van de bevolking over de bij stralingsgevaar toepasselijke maatregelen ter bescherming van de gezondheid en over de alsdan te volgen gedragslijn.

Basisveiligheidsnormen
Deze richtlijn stelt uniforme basisveiligheidsnormen ter bescherming van de gezondheid van personen blootgesteld aan ioniserende stralingen in verschillende sectoren en toepassingen (medische en industriële toepassingen, elektriciteitsproductie, afvalbeheer,…).
Deze richtlijn is van toepassing op alle geplande, bestaande of noodsituaties waarbij een risico van blootstelling aan ioniserende straling bestaat dat niet kan worden verwaarloosd vanuit het oogpunt van de stralingsbescherming of vanuit het oogpunt van de milieubescherming met het oog op gezondheidsbescherming op lange termijn.
De nieuwe richtlijn voorziet een beschermingskader tegen straling. Volgens dit kader moeten de lidstaten wettelijke verplichtingen opstellen en een gepast controlemechanisme voorzien. De instrumenten die worden aangenomen door de lidstaten moeten, voor elke blootstellingssituatie, de principes volgen die werden voorgeschreven in de richtlijn. Het gaat om de principes van de verantwoording, de optimalisatie en het begrenzen van de stralingsdosissen. De richtlijn legt ook een kader vast op het vlak van opleiding, training en informatie over de bescherming tegen ioniserende stralingen.

Omzetting
De lidstaten moeten richtlijn 2013/59/EURATOM omzetten in nationale wetgeving tegen 6 februari 2018. Op deze datum worden de richtlijnen die ze vervangt, opgeheven.

 

Referentie: Richtlijn 2013/59/Euratom van de Raad van 5 december 2013 tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling, en houdende intrekking van de Richtlijnen 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom en 2003/122/Euratom

 

: PreventMail 005/2014