Mentale gezondheid en de Europese regelgeving

Prevent rondde samen met partners van TNO, de Universiteit van Nottingham, het Work Research Centre en de London School of Economics een studie af over de mentale gezondheid op het werk in Europa. Opdrachtgever was de Europese Commissie, DG Employment. 

Drie doelstellingen werden met de studie beoogd: een stand van zaken met betrekking tot de bescherming van de mentale gezondheid van werknemers, een reeks scenario’s die de Commissie kunnen ondersteunen bij toekomstige beleidsopties, en een gids om werkgevers en werknemers te informeren over de wettelijke bepalingen uit de Kaderrichtlijn 89/391 als basis voor preventie, ook inzake psychosociale risico’s.

3 publicaties

De Commissie publiceerde de onderzoeksresultaten in drie afzonderlijke publicaties. In een eerste deel worden de regelgevende initiatieven in Europa exhaustief in kaart gebracht, en worden de mogelijke beleidsopties voor de Commissie met de sterktes en zwaktes van elk beleidsscenario alsook de kosten hiervan voorgesteld. De publicatie kan gebruikt worden als bron van EU regelgeving inzake mentale gezondheid.

Daarnaast is een interpretatieve nota opgesteld om de bepalingen van de Kaderrichtlijn toe te lichten als juridische basis voor mentale gezondheid op de werkplek.

Tenslotte is een gids beschikbaar voor werkgevers en werknemers voor een integrale benadering van mentale gezondheidszorg met aandacht voor preventie, gezondheidspromotie en re-integratie.

 

Alle documenten zijn Engelstalig en kunnen op de site van de Commissie geraadpleegd worden.