Arbeidsongevallen: statistieken 2015

De arbeidsongevallencijfers voor de privésector van het Fonds voor arbeidsongevallen vertonen een duidelijke dalende tendens op lange termijn. De ernst van de ongevallen die plaats vonden op de weg van en naar het werk blijft hoger dan de ernst van de ongevallen op de arbeidsplaats.

Aangiftes
Voor 2015 heeft het Fonds voor arbeidsongevallen 157.242 ongevallenaangiftes geregistreerd. In 2015 werden 157.242 aangiften genoteerd. Het betreft een verdere daling (-6,5% t.o.v. 2014) sedert 2011. Van de aangegeven ongevallen werd in 2015 ongeveer 12,7% (dat zijn 20.023 aangiftes) geweigerd. Bij de arbeidsplaatsongevallen betreft het een weigeringspercentage van 12,3%; bij de arbeidsweg 15,0%.

Evolutie
116.447 ongevallen vonden plaats op de werkvloer en 20.772 op de weg van en naar het werk. Zoals in alle voorgaande jaren het geval was, hebben vooral de ongevallen op de weg van en naar het werk zware gevolgen. 12,6% van de dodelijke ongevallen of ongevallen met blijvende ongeschiktheid gebeurt op de weg van en naar het werk, terwijl 9,9% van dergelijke ongevallen op de arbeidsplaats gebeurt.
Wanneer we de evolutie van de gevolgen van de ongevallen op de arbeidsplaats en die op de arbeidsweg naast elkaar leggen zien we duidelijk dat de daling van de arbeidsongevallen zoals die werd vastgesteld in de laatste 10 jaar, een gevolg is van de daling van de arbeidsongevallen op de arbeidsplaats.

Gevolgen
Niet al deze ongevallen zijn even ernstig. In 42,2% van de gevallen moest het slachtoffer het werk niet onderbreken. 47,7% van de gekwetste personen waren tijdelijk arbeidsongeschikt en 10,3% blijvend ongeschikt. In 0,1% van de gevallen heeft het ongeval geleid tot het overlijden van de werknemer.


Ongeschiktheid
Dat arbeidswegongevallen ernstigere gevolgen hebben dan arbeidsplaatsongevallen komt ook in de langere duur van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid naar voor. Waar de arbeidswegongevallen een groter aandeel met voorziene blijvende ongeschiktheid kennen is de voorziene blijvende ongeschiktheid ook hoger dan voor de arbeidsplaatsongevallen. Bij de arbeidsplaatsongevallen wordt immers voor meer dan 55% een blijvende ongeschiktheid kleiner dan 5% voorzien. Bij de arbeidswegongevallen omvat deze klasse van ongeschiktheid slechts 49% van de gevallen.

Leeftijd en geslacht
Bij de groep van de 20-29-jarigen ligt het ongevallenpercentage hoger dan het gemiddelde. Dus jongere werknemers hebben meer ongevallen, maar met minder zware gevolgen (deels ook te verklaren doordat men op jonge leeftijd sneller/beter herstelt dan op latere leeftijd). Op de weg naar het werk zijn vrouwen vaker dan mannen het slachtoffer van een ongeval (8,2% tegenover 6,9% bij de mannen). Op het werk ligt het percentage ongevallen evenwel hoger bij de mannen: 57,8% tegenover 27% bij de vrouwen.

 

Indien men een opdeling maakt van de ongevallen volgens geslacht en arbeidsplaats stelt men vast dat het aandeel van de arbeidswegongevallen is toegenomen en dit zowel bij de mannen als de vrouwen; waar in 2011 het aandeel arbeidsplaatsongevallen nog 87% (25,3% V; 61,6% M) bedroeg is dit in 2015 85% (27% V; 57,8% M); het aandeel arbeidswegongevallen is gestegen van 13% (7,0% V; 6,2% M) naar 15% (8,2% V; 6,9%).

Sectoren
De bouwsector telt het grootste aantal ongevallen (36,8% van de gevallen). De sectoren transport en administratieve en ondersteunende diensten bekleden respectievelijk de tweede en de derde plaats in de rangschikking met 28,3% en 26,3%.

Aard van de ongevallen
De aard van de ongevallen is zeer verscheiden, maar voor het merendeel van de gevallen gaat het om het verlies van controle over een machine. De dodelijke ongevallen of de ongevallen met blijvende ongeschiktheid zijn voornamelijk toe te schrijven aan uitglijden of struikelen in combinatie met een val.

Verkeersongevallen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en op de arbeidsweg
Verkeersongevallen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst dalen, terwijl verkeersongevallen op de arbeidsweg stijgen ten opzichte van vorig jaar. Als men de periode 2011-2015 beschouwt zou men kunnen spreken van een daling van de verkeersongevallen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, terwijl de evolutie op de arbeidsweg die dalende tendens niet vertoont.

 

Meer informatie op de website van het Fonds voor arbeidsongevallen: Statistisch jaarverslag.

 

: PreventMail 39/2016