Nationale campagne dienstenchequesector

Werknemers uit de dienstenchequesector zijn veelal aan de slag bij mensen thuis. Die specifieke arbeidsomstandigheden leiden tot specifieke risico's. Daarom heeft het Toezicht op het Welzijn op het Werk in 2022 extra ingezet op inspecties in deze bedrijven. In 2023 werden vervolginspecties uitgevoerd. De inspecteurs wezen vooral op het gebrek aan risicoanalyses, met name voor de belangrijkste risico's in de sector: werken met schoonmaakproducten en het risico op musculoskeletale aandoeningen.
Geactualiseerd op:
©:
preventActua 05/2023

Inspectiebezoeken 2022

In 2022 voerden de inspecteurs 175 inspectiebezoeken uit, verspreid over de acht regionale directies. De inspecties gebeurden op basis van gestandaardiseerde controlelijsten.
Er werden 159 schriftelijke waarschuwingen opgemaakt, waarin alle vastgestelde inbreuken opgesomd werden. Daarnaast werden ook nog eens 19 schriftelijke adviezen overgemaakt en werd er ook één proces-verbaal opgesteld.

Inbreuken

De top 3 van de vastgestelde inbreuken ging over:

  • de afwezigheid van een schriftelijke risicoanalyse, m.n. over de blootstelling aan chemische agentia, het manueel hanteren van lasten en moederschapsbescherming;
  • het gebrek aan passend gezondheidstoezicht, zowel voorafgaand als periodiek;
  • het gebrek aan toezicht door de hiërarchische lijn bij de gebruiker.

Toezicht door hiërarchische lijn

Tijdens de inspecties ging bijzondere aandacht naar het toezicht door de werkgever en de hiërarchische lijn bij de gebruiker thuis. Aangezien de werknemers doorgaans bij mensen thuis aan het werk zijn, is het voor de werkgever en de hiërarchische lijn niet mogelijk om permanent toezicht uit te voeren. Ook voor de inspecteurs van Toezicht op het Welzijn op het werk is dat niet evident, omdat de sociaal inspecteurs in tegenstelling tot de klassieke arbeidsplaatsen, waar ze steeds vrije toegang hebben, slechts in beperkte en welomschreven gevallen gemachtigd zijn om privéwoningen binnen te gaan. 
Dat neemt niet weg dat een dienstenchequebedrijf zich zo moet organiseren dat er wel degelijk toezicht kan uitgeoefend worden. Het is met name belangrijk om ervoor te zorgen dat de werknemers steeds over het geschikte materieel en de geschikte schoonmaakproducten beschikken en die ook daadwerkelijk gebruiken. 

Inspectiebezoeken 2023 

Bij de vervolgcampagne van 2023 heeft elke regionale directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk een bezoek afgelegd aan de vier slechtst scorende dienstencheque-ondernemingen en aan vier nieuwe bedrijven. In totaal werden 83 inspectiebezoeken uitgevoerd. 

Na de 47 vervolgbezoeken werden 29 schriftelijke waarschuwingen, 2 schriftelijke adviezen en 31 processen-verbaal opgemaakt. De 36 ‘nieuwe’ bezoeken waren aanleiding voor 34 schriftelijke waarschuwingen en 3 schriftelijke adviezen.

Tijdens de bezoeken ging de aandacht van de inspecteurs vooral naar:

  • de toepassing van het dynamisch risicobeheersingssysteem: correcte en volledige risicoanalyses, bepaling en implementatie van preventiemaatregelen;
  • werknemers onderworpen aan een voorafgaand en periodiek gezondheidstoezicht, met name voor gezondheidsrisico’s ten gevolge van het manueel hanteren van lasten en blootstelling aan chemische agentia;
  • de opleiding van werknemers: verwerven van de nodige vaardigheden en toezicht door de hiërarchische lijn op het toepassen van die vaardigheden tijdens het werk.

Vastgestelde inbreuken 

De top 3 van de vastgestelde inbreuken kwam grotendeels overeen met de inbreuken die reeds in 2022 was vastgesteld. 

Vervolg

In 2024 komt er een vervolg op deze campagne met bijkomende vervolginspecties en nieuwe inspectiebezoeken in dienstenchequebedrijven.


Bron: werk.belgie.be
- Eindverslag nationale campagne 2022 dienstenchequesector
- Eindverslag nationale campagne 2023 dienstenchequesector

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.