Weer-Werk - Een project voor arbeidsre-integratie van revalidanten (Jessaziekenhuis)

 

Uit heel wat onderzoek blijkt dat de kans op terugkeer naar de eigen werkgever afneemt naarmate de duur van de arbeidsongeschiktheid stijgt. Bijkomend vinden werkzoekenden met een langdurig gezondheidsprobleem en/of functiebeperking vaak moeilijk hun weg terug naar de arbeidsmarkt. Het doel van dit innovatieproject ligt in het ontwikkelen, testen en valideren van een methodiek die een revalidatieteam in staat moet stellen om professionele re-integratie te integreren in het revalidatiegebeuren. Dit alles vanuit de visie dat een vroegtijdige focus op werk en de snelle opstart van het re-integratietraject de kans op een duurzame hertewerkstelling verhoogt en het risico op vroegtijdige uitval of professionele uitsluiting op de arbeidsmarkt verkleint.

Revalidatie is de eerste stap in functioneel herstel, waar arbeid een belangrijk onderdeel van zou moeten uitmaken. Door arbeid als en essentieel onderdeel op te nemen in het revalidatiegebeuren kan een antwoord geboden worden op heel wat van de knelpunten die eerder in deze projectaanvraag beschreven werden. Tijdens de ontwikkelingsfase wordt er daarom gewerkt rond 4 doelstellingen:
 

(1) Sensibiliseren (revalidanten en behandelend team)

De acties binnen deze doelstelling zijn er op gericht om het behandelende team en de patiënten zo goed mogelijk te informeren over het belang van tewerkstelling als onderdeel van een goed functioneel herstel en de ondersteuning die hierin geboden kan worden vanuit de revalidatie.

 

(2) Inbedding van een arbeidsgericht revalidatieprogramma op maat van de revalidant

Er wordt hiervoor een arbeidsgericht revalidatieprogramma ontwikkeld op maat van de revalidant. Tijdens het verdere verloop van het revalidatietraject worden behandelplannen opgesteld in functie van werkplekaanpassingen rekening houdend  met de beperkingen (disabilities), vaardigheden en mogelijkheden (abilities)

 

(3) Implementatie van een disability case manager in het revalidatiegebeuren

De coaching van de re-integratiecoördinator vereist 3 functionele rollen: samenwerking van de betrokken actoren stimuleren, het wettelijk kader vertalen naar concrete re-integratieadviezen en het synchroniseren van werknemerscompetenties en arbeidsvereisten. Deze rollen zullen ingebed worden in de revalidatiesetting.

 

(4) Overleg met intermediairen in de regio met het oog op het afstemmen van informatieoverdracht en doorverwijzing

 

Dit project werd opgezet met de steun van ESF. Het project liep juni 2014. Meer informatie bij Jessaziekenhuis, Campus Herk-de-Stad, contactpersoon Marc Michielsen: marc [dot] michielsen [at] jessazh [dot] be