Regelgeving elektromagnetische compatibiliteit

Het KB van 1 december 2016 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit legt verplichtingen op inzake elektromagnetische compatibiliteit bij het op de markt brengen van alle elektrische en elektronische apparaten. Er zijn essentiële eisen vastgelegd waaraan de apparatuur moet voldoen (CE-markering).

Wettelijk kader

Het KB van 1 december 2016 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit (BS 12 december 2016) is een omzetting van richtlijn 2014/30/EU. Deze richtlijn verving in 2014 een oudere richtlijn uit 2004 (richtlijn 2004/108/EG).
Het uitvaardigen van richtlijn 2014/30/EU paste in een breder kader waarbij de volledige regelgeving over productveiligheid beter op elkaar werd afgestemd. De definities, procedures en eisen zijn nu gelijklopend in de verschillende richtlijnen en dus ook in de koninklijke besluiten die al deze richtlijnen omzetten.   
Het KB van 28 februari 2007 over elektromagnetische compatibiliteit (omzetting van de oude richtlijn 2004/108/EG) is door de publicatie van het KB van 1 december 2016 opgeheven.
Het KB over elektromagnetische compatibiliteit hoort thuis in de regelgeving over productveiligheid. De algemene verplichtingen inzake de veiligheid van producten zijn opgenomen in het wetboek economisch recht, boek IX. De verplichtingen in het KB zijn aanvullend.

Meer over de regelgeving inzake productveiligheid


Wat is elektromagnetische compatibiliteit?

Intrinsiek wekken elektrische apparaten en machines elektromagnetische golven op, meestal als nevenverschijnsel. Dergelijk elektromagnetisch verschijnsel kan omwille van interferentie problemen in de werking van een ander apparaat of systeem veroorzaken. De elektromagnetische storing kan een elektromagnetische ruis, een ongewenst signaal of een wijziging in het voortplantingsmilieu zelf zijn.
Elektromagnetische compatibiliteit, afgekort als EMC, is de eigenschap van een apparaat of een systeem die erin bestaat geen elektromagnetische storingen te veroorzaken. Daarnaast houdt EMC het aspect ongevoeligheid in. Dat wil zeggen dat de goede werking van het apparaat in kwestie niet beïnvloed wordt door elektromagnetische straling die van een ander functionerend apparaat afkomstig is. Deze beide aspecten kenmerken het begrip EMC en maken de essentiële eisen van de regelgeving uit.


Toepassingsgebied

Het KB reglementeert de elektromagnetische compatibiliteit van uitrusting. Met uitrusting wordt elk apparaat of vaste installatie (bv. een grote machine, een netwerk, ...) bedoeld.

Het KB is niet van toepassing op:
- radio- en telecommunicatieapparatuur (vallen onder richtlijn 2014/53/EU, omgezet wet 13 juni 2005);
- luchtvaartproducten, onderdelen en uitrustingsstukken (vallen onder EU-verordening 2018/1139);
- niet in de handel verkrijgbare radioapparatuur die door radiozendamateurs wordt gebruikt;
- op maat gemaakte evaluatiepakketten, bestemd voor professioneel gebruik in onderzoeksinstellingen;
- apparaten en vaste installaties die nauwelijks elektromagnetische emissie veroorzaken of ongevoelig zijn, bv. verlichtingsarmaturen met gloeilampen, horloges, ...

 

Volledige toeleveringsketen

Apparatuur die op de markt gebracht wordt, moet beantwoorden aan de essentiële eisen opgesomd in bijlage 1 van het KB. De fabrikanten tonen dit aan op basis van conformiteitsbeoordelingsprocedures. Ze brengen de CE-markering aan en zorgen voor de nodige technische documentatie. De verplichtingen gelden niet alleen voor de fabrikant van de apparatuur. Ook de importeur en de distributeur hebben duidelijke verplichtingen.
Om het markttoezicht mogelijk maken, zijn alle actoren uit de toeleveringsketen verplicht om de herkenbaarheid van de apparatuur te verzekeren, hun contactgegevens toegankelijk te maken en alle documentatie bij te houden.


Conformiteitsbeoordelingsinstanties

Voor sommige conformiteitsbeoordelingsprocedures is de tussenkomst vereist van een conformiteitsbeoordelingsinstanties. De erkenning van deze instanties is geregeld via een afzonderlijk besluit (KB van 1 december 2016 betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties voor elektromagnetische compatibiliteit, BS 12 december 2016).


Koninklijk besluit van 1 december 2016 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit (link naar PreventLex)

Koninklijk besluit van 1 december betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties voor elektromagnetische compatibiliteit