Productnormen beschermen nu ook werknemers bij niet-naleving REACH

De wet van 27 juli 2011 tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen verscheen op 19 augustus 2011 in het Belgisch Staatsblad. Deze wet voegt de bescherming van werknemers op het werk toe aan het toepassingsgebied van de wet productnormen.

De wet productnormen
wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers (BS 11 februari 1999 – afgekort Wet productnormen) werd in 2009 een eerste keer aangepast (wet van 10 september 2009). Deze aanpassing diende om inbreuken op de REACH-verordening strafbaar te stellen. Op dat ogenblik voorzag de wet enkel in de bescherming van de volksgezondheid en het leefmilieu.
Aangezien de REACH-verordening geen onderscheid maakt tussen de bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid enerzijds en de bescherming van de werknemers anderzijds, drong een tweede wijziging van de wet productnormen zich op. Het toepassingsgebied moest naar analogie met REACH ook uitgebreid worden tot de bescherming van de werknemers (wet van 27 juli 2011).
Voortaan zijn de strafrechtelijke sancties die gelden voor inbreuken op de REACH-verordening ook van toepassing op inbreuken op bepalingen uit de REACH-verordening met betrekking tot bescherming van werknemers. Deze bepalingen treden op 29 augustus 2011 in werking.

Bescherming
De wet productnormen heeft voortaan als doel om “de werknemers te beschermen tegen schadelijke effecten of risico’s op schadelijke effecten van stoffen en preparaten welke het gevolg zijn of vermoedelijk zullen zijn van de blootstelling aan stoffen en preparaten op de arbeidsplaats of van het gebruik van stoffen en preparaten bij het uitoefenen van een beroepsactiviteit, door voorwaarden vast te stellen betreffende het op de markt brengen en de levering van deze stoffen en preparaten” (wet productnormen, art.3).
De wet productnormen bevat enkel de voorwaarden voor het op de markt brengen en de levering van stoffen en preparaten/mengsels. Alle andere aspecten van de bescherming van de werknemers worden nog steeds geregeld door de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Leverancier
De wet voorziet dat de leverancier van een stof of preparaat/mengsel bij de eerste levering en bij elke significante kwantitatieve of kwalitatieve wijziging van de samenstelling van de stof of het mengsel, aan de werkgever de nodige informatie moet verstrekken zodat die de risico’s die het gevolg zijn van de blootstelling van de werknemers aan een stof of preparaat/mengsel correct kan beoordelen en, in toepassing van de Wet Welzijn, de nodige preventiemaatregelen kan nemen.
Een werkgever zal zijn werknemers immers slechts kunnen informeren over nodige preventiemaatregelen indien de leverancier hem informeert over de risico’s verbonden aan de geleverde stoffen en preparaten/mengsels.

Toezicht
De wet stipuleert verder dat de ambtenaren van de algemene directie toezicht welzijn op het werk van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg belast zijn met het toezicht op de naleving van de bepalingen van deze wet op de arbeidsplaats. De wet bepaalt verder dat deze ambtenaren hun opdrachten uitvoeren overeenkomstig de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie. Deze bepalingen zijn sedert 1 juli 2011 opgenomen in titel 2 van het Sociaal Strafwetboek.

Andere sancties
De wet van 27 juli 2011 legt verder ook sancties vast voor de inbreuken op 6 Europese verordeningen in verband met de bescherming van het leefmilieu, de gezondheid van werknemers, en vooral ook de inbreuken op de CLP-verordening.

Opheffing
De wet van 28 januari 1999 betreffende de waarborgen die de stoffen en preparaten inzake de veiligheid en de gezondheid van de werknemers met het oog op hun welzijn moeten bieden (BS 14 april 1999) regelde voordien de verplichtingen voor de leveranciers van stoffen en mengsels. Deze wet wordt nu opgeheven. Deze materie wordt voortaan geregeld door de wet productnormen van 21 december 1988, de REACH- en CLP-verordeningen. 

: PreventActua 16/2011