Asbestinventaris en verhuur: wie doet wat?

Indien een werkgever een gebouw huurt en vaststelt dat het gebouw niet in orde is met de asbestregelgeving - onder meer afwezigheid van inventaris  en aanwezigheid van asbest - wie is dan verantwoordelijk?

Wettelijke kader
Codex Welzijn op het werk, Boek VI Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia, Titel 3 Asbest legt verplichtingen op aan de werkgever. Het is de werkgever die de asbestinventaris moet opstellen en de nodige maatregelen moet nemen om de blootstelling van de werknemers zo laag mogelijk te houden. Indien nodig vraagt hij hiertoe alle nuttige informatie op bij de eigenaren.

De werkgever is aldus afhankelijk van de eigenaar van het gebouw om de wetgeving te kunnen naleven: de Codex legt verplichtingen op aan de werkgever, maar niet aan de eigenaar van het gebouw.

Werkgever-huurder
Indien een werkgever een gebouw huurt en vaststelt dat het gebouw niet in orde is met de asbestregelgeving, moet hij informatie opzoeken bij de eigenaren.
Deze twee situaties kunnen zich voordoen:
- de eigenaar is eveneens een werkgever
- de eigenaar van het gebouw is geen werkgever.

Eigenaar = werkgever
Wanneer die eigenaar eveneens een werkgever is die personeel tewerkstelt in datzelfde gebouw is de oplossing nog vrij eenvoudig. De eigenaar is als werkgever ook onderworpen aan de bepalingen van de Codex. Bovendien moet hij met andere werkgevers (dus ook huurders) samenwerken. Hier is er dus nog steeds een rechtstreekse afdwingbaarheid mogelijk.

Eigenaar / werkgever
In vele gevallen is de eigenaar van het gebouw geen werkgever. Dan zal de werkgever-huurder moeten rekening houden met de bepalingen van het burgerlijk wetboek betreffende de huurovereenkomst of handelshuurovereenkomst en met de concrete inhoud van het huurcontract.
De werkgever-huurder kan de eigenaar in vrijwaring roepen wanneer een gebouw ernstig besmet is door asbest, zodat deze verhuurder volledig moet instaan voor de verwijdering van het asbest.
Indien de contaminatie minder groot is, moet onderzocht worden of de uit te voeren werken kunnen beschouwd worden als herstelwerkzaamheden. Grote herstellingen zijn ten laste van de verhuurder, kleine herstellingen zijn ten laste van de huurder.

In gebreke stellen
De werkgever-huurder zal er dus het beste aan doen de verhuurder in gebreke te stellen.
De eigenaar zal dus moeten tussenkomen op basis van de beginselen van het burgerlijk recht. Dit betekent nochtans niet dat hij noodzakelijkerwijze op strafrechtelijk vlak vrijuit gaat. Indien hij opzettelijk zijn medewerking weigert kan hij als mededader of medeplichtige vervolgd worden.

Dezelfde redenering kan worden gevolgd wanneer verschillende werkgevers een gebouw huren van een eigenaar. Zij kunnen hun krachten bundelen. Indien er ook privé-personen huurder zijn, zullen hen slechts indirect bepaalde verplichtingen kunnen opgelegd worden via de huurovereenkomst.


Bron: werk.belgie.be 
 

: PreventActua 2016/18