Intern transport

Op het werk is er vaak druk intern verkeer: voetgangers, heftrucks, transpaletten, vrachtwagens,… bewegen af en aan. Dit houdt heel wat risico’s in. In België wordt ongeveer 10% van de arbeidsongevallen toegeschreven aan het gebruik van transportvoertuigen en laad- en losmachines. De ongevallen veroorzaakt door het intern transport kosten niet alleen veel geld, ze leiden vaak tot zware kwetsuren en hebben soms een dodelijke afloop.

Oorzaken van  ongevallen in het intern transport

Volgens een Brits onderzoek is 75% van de ongevallen met intern transport mede te wijten aan een onaangepaste inrichting van de werkplaatsen en vooral aan een ontoereikende scheiding tussen voertuigen en voetgangers.
Andere oorzaken zijn niet aangepaste transportmiddelen of voertuigen in slechte staat, gebrek aan signalisatie, slechte staat van de vloer, obstakels op de weg, slecht opgeleide bestuurders/voetgangers,… Al deze factoren spelen op elkaar in en kunnen de risico’s van het intern transport vergroten.

Lees ook Ongevallen met heftrucks

 

Wat zegt de wet over intern transport?

Bepaalde voorschriften regelen de inrichting van de werkplaatsen en zijn gericht op de organisatie van het interne transport, zodat de gebruikers van verkeerswegen zich veilig kunnen verplaatsen. Het KB van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden bepaalt onder andere dat wegen, met inbegrip van trappen, vaste ladders, laadkaaien en laadplatforms, zodanig zijn gelegen en berekend dat zij gemakkelijk en veilig door voetgangers of voertuigen kunnen worden gebruikt en dat de werknemers die in de buurt van die wegen werken, geen enkel risico lopen. Het tracé van de wegen moet duidelijk en overeenkomstig de bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk te zijn afgebakend (Codex, titel III, Arbeidsplaatsen, hoofdstuk 1, afdeling 1-7)

Lees ook Een KB voor de arbeidsplaatsen

 

Intern​e transportmiddelen

Het intern transport is niet beperkt tot de verplaatsingen van personen en voertuigen, maar omvat ook een groot deel van de manuele goederenbehandeling. Ook hiervoor zijn er specifieke voorschriften. Manueel hanteren van lasten moet zoveel mogelijk vermeden worden om ongevallen te voorkomen. Er moet in de eerste plaats gezocht worden naar organisatorische en technische oplossingen.

Voor de gebruikte transportmiddelen ten slotte moet men zich vooral baseren op de bepalingen inzake arbeidsmiddelen. De Codex Welzijn op het werk (titel VI, hoofdstuk 1) bevat algemene bepalingen inzake het gebruik van de arbeidsmiddelen. Daarnaast zijn er specifieke bepalingen voor de mobiele arbeidsmiddelen en de arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (Codex, titel VI, hoofdstuk 2, afdeling 2 en 3).

Lees ook Wettelijke bepalingen voor heftrucks