Technische opleidingen

De opleidingen die in het open aanbod worden georganiseerd kunnen uiteraard ook aangepast worden op maat en in functie van de behoeften.

Daarnaast biedt Prevent een reeks kortlopende en praktijkgerichte opleidingen, die kunnen variëren van een halve dag tot enkele dagen. De opleidingen zijn informatief enerzijds met een wettelijke basis en/of een theoretische achtergrond en aangevuld met praktijk d.m.v. oefeningen en casebehandeling.

Alle opleidingen kunnen bij Prevent of inhouse gegeven worden. De opleidingen hebben een standaard programma maar kunnen aangepast worden aan de eigen behoeften. De opleidingen kunnen in het Frans en Nederlands gegeven worden.

Alle opleidingen bieden een attest van deelname. Prevent is erkend als opleidings- en adviesverstrekker voor de kmo-portefeuille.

De opleidingen kunnen ook online of in blended vorm gegeven worden.

Ergonomie

Preventie van rugklachten 

Praktijkgerichte opleiding om veel voorkomende rugklachten te voorkomen – als gevolg van een slechte houding of het manueel hanteren, tillen en verplaatsen van lasten. Inzicht in de risicofactoren, het belang van een correcte houding en tiltechnieken, preventiemaatregelen, stretching. De opleiding voorziet in een  theoretische uiteenzetting, gevolgd door oefeningen op rugsparende technieken en handelingen. De opleiding kan aangevuld worden met individuele coaching op de werkplek. 
 

Kantoorergonomie 

Praktijkgerichte opleiding om de oorzaken van frequente klachten van beeldschermwerk in kaart te brengen - omgeving, opstelling burelen en beeldscherm, zithoudingen– en aan te pakken. De inrichting van flexwerkplekken en landschapsburelen komt aan bod, met aandacht voor opstelling van de burelen, verlichting en verluchting.
 

Coaching van werknemers inzake ergonomie

Om rugklachten en andere musculoskeletale aandoeningen te vermijden bij manueel hanteren en tillen van lasten moeten rugsparende technieken toegepast worden. Dit zijn vaak eenvoudige handelingen waarop moet gelet worden, maar die toch snel uit gewoonte worden vergeten. Door een aantal specifieke werknemers op te leiden inzake ergonomie en aanspreken op gedrag zijn zij in staat om snel op de werkvloer in te grijpen bij rugbelastende handelingen en corrigerende houdingen aan te tonen.
 
Ergonomie en gezondheid voor thuiswerkers

De livestreaming over “Gezondheid en ergonomie voor thuiswerkers” bestaat uit twee modules van telkens 1u. Tijdens de online informatiesessie gaat de docent dieper in op de verschillende risico’s die verbonden kunnen zijn met thuiswerk en krijgen de deelnemers concrete tips over de inrichting van hun werkplek alsook over de relatie mens-werk in een privé context. Na de sessie krijgen de deelnemers een duidelijk informatiepakket met een overzicht van de tips en tricks voor een gezonde werkplek thuis. Het online intervisiemoment biedt aan de deelnemers bovendien de mogelijkheid om hun ervaringen uit te wisselen en om hun vragen en problemen waarmee ze tijdens het zoeken en implementeren van oplossingen geconfronteerd werden voor te leggen en te bespreken.
 
 

Gedrag en motivatie
 

Toolboxen


Toolboxen zijn korte informatiemomenten op de werkplek om de medewerkers te informeren rond specifieke veiligheids- en gezondheidsgerelateerde onderwerpen – ergonomie, omgaan met gevaarlijke producten, machines etc. In de opleiding komen de technieken van een toolbox en het belang van een gevuld en gericht informatiemoment in groep aan bod.


Coaching, gedrag en verantwoordelijkheden
 

Opleiding hiërarchische lijn 

Interactieve opleiding om de leden van de hiërarchische lijn – iedereen die leiding heeft aan andere werknemers – op hun taken en verantwoordelijkheden mbt preventie en welzijn te wijzen, en hun instrumenten en mogelijkheden aan te reiken om die verantwoordelijkheden op te nemen.
 

Opleiding van de leden van het Comité PBW 

De leden van het comité hebben een belangrijke rol om het preventiebeleid in de onderneming vorm te geven. De opleiding focust op de werking van het comité, de middelen die de leden ter beschikking hebben en de positieve rol die zij kunnen spelen als hefboom voor het preventiebeleid. Zij leren hoe klachten om te zetten in een constructieve bijdrage.
 
Basisopleiding Preventie en Welzijn op het Werk 

De 6 daagse basisopleiding (niveau 3) is bedoeld voor de deelnemers die de rol van preventieadviseur willen opnemen in C en D bedrijven met een beperkt risico. Deze opleiding is ook geschikt voor die leden van de hiërarchische lijn die zich willen verdiepen in de basisprincipes van welzijn op het werk. De deelnemers leren hoe een preventiebeleid op te zetten in de onderneming, welke de risico’s kunnen zijn en hoe die te beoordelen en preventiemaatregelen uit te werken. De deelnemers kunnen zelf aan de slag met een praktijkcase. De opleiding is conform de regelgeving en geeft recht op een officieel getuigschrift. De lessen behandelen telkens 1 onderdeel van de opleiding. Alle lessen samen + afsluitende proef geven recht op het getuigschrift (erkend door de FOD WASO).

 

Specifieke risico’s
 

5S

5S is een methode om een werkplek overzichtelijk te organiseren met het oog op een veilige en efficiënte werkomgeving. 5S staat voor scheiden, sorteren, schoonmaken, systematiseren en standhouden. De opleiding leert de technieken om een geordende en nette werkplaats te creëren waarbij het risico op vallen en struikelen wordt beperkt.
 

Preventie van arbeidsongevallen 

De opleiding focust op de meest voorkomende ongevallen op de werkplek – vallen, struikelen, knellingen - en op het herkennen van risico’s – orde en netheid, machinerisico’s, elektrische risico’s, ... De opleiding leert op een interactieve manier de technieken om de risico’s in kaart te brengen en de gepaste preventie- en beschermingsmaatregelen te nemen, volgens de principes van de preventiehiërarchie.
 
Ongevalsanalyse 

De opleiding focust op het onderzoek en de analyse van de factoren die hebben bijgedragen tot een (ernstig) ongeval. De methodiek om het ongeval stap voor stap te analyseren, de betrokkenen aan te spreken en de aaneenschakeling van feiten te ontrafelen wordt toegelicht aan de hand van een case.
 

Vallen en struikelen

Vallen en struikelen zijn een van de meest voorkomende ongevallen thuis en op het werk. Deze praktijkgerichte opleiding focust op de meest voorkomende val- en struikelrisico’s in het bedrijf en bij uitbreiding in de privésituatie, en hoe deze te voorkomen. De aandacht gaat uit naar orde en netheid, het herkennen van gevaren en risico’s en het nemen van de gepaste preventie- en beschermingsmaatregelen.
 

BA4/BA5 

Om werknemers toelating te verlenen tot elektrische installaties moeten zij beschikken over een attest BA4 (gewaarschuwd) of BA5 (vakbekwaam). De eendaagse opleiding BA4 focust op het herkennen van risico’s van elektrische installaties en het uitvoeren van kleine interventies aan elektrische installaties. De deelnemers BA5 volgen een bijkomende opleidingsdag. Beide opleidingen sluiten af met een test. 
 
BA5/Atex 

De opleiding brengt kennis en inzichten over van de explosie-gerelateerde risico’s die aan elektrische installaties zijn verbonden. De deelnemers raken vertrouwd zijn met de hun risico’s en de preventiemaatregelen. De deelnemers zijn na de opleiding bekwaam om een risicoanalyse met betrekking tot explosiegevaren uit te voeren van de elektrische installaties en de preventiehiërarchie van maatregelen toe te passen. 
 

Omgaan met gevaarlijke stoffen op het werk 

Praktijkgerichte opleiding die de nadruk legt op het herkennen van de risico’s van de mogelijke gevaarlijke stoffen die in een onderneming aanwezig kunnen zijn. Hoe de risico’s herkennen, Mogelijke preventie- en beschermingsmiddelen worden aangereikt.
 
Besloten ruimten 

De opleiding gaat in op de analyse of een ruimte als “besloten” kan beschouwd worden, hetgeen een impact heeft op de maatregelen. De risico’s van de ruimte en van het werken in de ruimte komen aan bod, de levensreddende maatregelen voor en tijdens het betreden van de ruimte, de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokkenen, de arbeids- en reddingsmiddelen. 


Mechanische en elektrische risico’s 

De opleiding leert de gevaren en risico’s te herkennen van het werken met machines, heftoestellen (mechanische risico’s) alsook de elektrische risico’s. Voor beide categorieën worden de preventiemaatregelen toegelicht op technisch en organisatorisch vlak en worden de mogelijke persoonlijke en collectieve beschermingsmaatregelen voorgesteld.

Fysische agentia 

De opleiding behandelt de risico’s en de preventiemaatregelen bij de blootstelling aan thermische omgevingsfactoren (hitte, koude), lawaai, trillingen, licht, elektromagnetische velden, ioniserende stralingen (radioactiviteit). De deelnemers raken vertrouwd met de geldende reglementering, de technieken om de blootstelling te meten en de gepaste organisatorische, technische preventie- en beschermingsmaatregelen te nemen.


Biologische agentia 

De opleiding gaat in op de risico’s bij het werken met biologische agentia, de risicobeoordeling en de beheermaatregelen. Mogelijke aandoeningen kunnen hepatitis B zijn, lyme ziekte, tuberculose, besmetting met legionella. Het gezondheidstoezicht en inentingen komen aan bod, alsook het contact met de voedingswaren en voedselhygiëne.

EHBO basis en herhaling

De deelnemers leren de basistechnieken en handelingen aan om de meest voorkomende situatie de baas te zijn. Deze opleiding voldoet aan doelstellingen van bijlage I.5-1 van de codex over het welzijn op het werk.

Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen 

De opleiding biedt de deelnemers kennis over de rol van de beschermingsmiddelen, het gebruik en onderhoud, de keuzemogelijkheden en de aankoopprocedure. Ook de plaats van de beschermingsmiddelen in de preventiehiërarchie en als onderdeel van het dynamisch risicobeheersysteem worden toegelicht.

Werken op hoogte (rolsteigers) 

De opleiding brengt de deelnemers de kennis en vaardigheden bij om te werken op een steiger of deel te nemen aan de montage en demontage. De deelnemers leren om de risico’s verbonden aan het werken met steigers te herkennen, maatregelen te nemen om de risico’s te bestrijden, preventiemaatregelen te nemen om met de resterende risico’s om te gaan. 

Brand- en explosierisico’s 

De opleiding brengt de deelnemers kennis bij m.b.t. de oorzaken en het ontstaan van brand, de preventiemaatregelen, het melden van gevaarlijke situaties, de brandwaarschuwing, de waarschuwings- en alarmsignalen, de evacuatieprocedures.

Instructies en procedures 

Opleiding waarbij de deelnemers begeleid worden in het opstellen van beleidsprocedures en werkinstructies als onderdeel van het preventiebeleid. Meer bepaald wordt het opstellen van een werkinstructie of een veiligheidsinstructiekaart aangeleerd.

Veilig gebruik van arbeidsmiddelen 

De opleiding focust op de risico’s verbonden aan het werken met arbeidsmiddelen, de risicoanalyse en de beschermingsmaatregelen. Er is aandacht voor de controles, de persoonlijke beschermingsmiddelen, de veiligheidsinstructiekaarten en de ergonomie.

Asbest kennen en herkennen van asbesthoudende materialen en producten 

De opleiding is bedoeld voor werknemers die tijdens het uitvoeren van werkzaamheden asbesthoudende materialen kunnen aantreffen. De opleiding focust op het herkennen van asbesthoudende materialen, de gezondheidsrisico’s asbest, de veiligheidsmaatregelen bij het aantreffen van asbesthoudende materialen.

Asbest eenvoudige handelingen 

De opleiding is bedoeld voor werknemers die tijdens het uitvoeren van werkzaamheden asbesthoudende materialen kunnen aantreffen en verwijderen door eenvoudige handelingen. De opleiding behandelt gezondheidsrisico’s, preventiemaatregelen en PBM’s, verwijderingsmethodes, toepassingen, meet- en analysemethodes, asbestinventarisatie, risicoanalyse, werkinstructie, veiligheidsinstructiekaart.

VCA basis en VCA VOL

De opleiding basisveiligheid (B-VCA) voor operationele medewerkers wil het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers op een goed niveau brengen. Medewerkers kunnen middels een VCA-erkend 'diploma' aantonen dat zij over de vereiste basiskennis van veiligheid beschikken. Het certificaat komt tegemoet aan de vraag van de opdrachtgevers naar aannemende of uitbestedende bedrijven. Alle preventiethema’s komen aan bod in de opleiding.
 

Intern transport

Praktijkgerichte opleiding om de risico’s van het intern transport in de onderming - vorkheftrucks en andere vormen. De opleiding focust op een goede organisatie en een passend beheer met planning, risicobeoordeling, aangepast gedrag en omgang met het voertuig. Ook de veiligheid van het voertuig zelf, het onderhoud, de zichtbaarheid en de risico’s bij het laden en lossen komen aan bod.

Veiligheid in het woon-werkverkeer

Opleiding die de deelnemers sensibiliseert voor de risico’s van het woon-werkverkeer en het nemen van preventieve maatregelen. Ook de werkgever en de organisatie kan aandacht besteden aan organisatorische en sensibiliserende maatregelen om de risico’s op een ongeval te beperken.
 
 

Psychosociale risico's
 

Preventie van stress en burn-out 

De praktijkgerichte opleiding focust op de complexe risico’s van stress en burn-out op het werk, de oorzaken en de effecten. Maatregelen om de risico’s te verminderen zijn mogelijk op organisatorisch, collectief en individueel vlak.
 

Gezond leven en werken voor shiftwerkers

Praktijkgerichte informatiesessie en sensibilisering van shiftwerkers voor het belang van gezonde voeding, beweging en een correct en aangepast slaappatroon. De sessie geeft talrijke tips en tricks om vermoeidheid en stress te voorkomen.
 
Vertrouwenspersoon 
 

5-daagse opleiding om de vertrouwenspersoon vaardigheden aan te leren om professioneel op te treden bij conflicten en psychosociale risico’s. De opleiding biedt inzicht in de mogelijke psychosociale risico’s op het werk en de mogelijke interventietechnieken. De opleiding voldoet aan de regelgeving inzake de opleiding van vertrouwenspersonen. De deelnemers werken een case uit en krijgen na een succesvolle afronding het getuigschrift van vertrouwenspersoon. De lessen focussen telkens op 1 onderdeel uit de opleiding, samen geven ze met de case presentatie recht op het officiële getuigschrift (erkend door FOD WASO).

 

Zorgsystemen
 

ISO 45001 en interne audit 

De opleiding biedt een introductie in de internationale norm voor veiligheid en gezondheid op het werk. De deelnemers krijgen informatie en aandachtspunten voor de invoering van een geïntegreerd managementsysteem inzake veiligheid en gezondheid. Zij leren de aandachtspunten voor het uitvoeren van een interne audit.

 

Nieuwe wetgeving

Infosessies nieuwe wetgeving

Halfdaagse informatiesessies om de wijzigingen in de wetgeving inzake preventie en bescherming op het werk te overlopen en tools aan te reiken om de wetgeving in de praktijk toe te passen.
 
 

prevent[e]Training

Individuele e-learningmodules om werknemers en hiërarchische lijn op te leiden in diverse thema’s over risico’s op het werk. De deelnemers krijgen een getuigschrift na succesvolle afwerking van een opleidingsmodule. Mogelijkheid om zelf modules samen te stellen: www.preventtv.be.

 

Geïnteresseerd? Neem dan beslist contact met ons op