De opleidingen die in het open aanbod worden georganiseerd kunnen uiteraard ook aangepast worden op maat en in functie van de behoeften.

Daarnaast biedt Prevent een reeks kortlopende en praktijkgerichte opleidingen, die kunnen variëren van een halve dag tot enkele dagen. De opleidingen zijn informatief enerzijds met een wettelijke basis en/of een theoretische achtergrond en aangevuld met praktijk d.m.v. oefeningen en casebehandeling.

Alle opleidingen kunnen bij Prevent of inhouse gegeven worden. De opleidingen hebben een standaard programma maar kunnen aangepast worden aan de eigen behoeften. De opleidingen kunnen in het Frans en Nederlands gegeven worden.

Alle opleidingen bieden een attest van deelname. Prevent is erkend als opleidings- en adviesverstrekker voor de kmo-portefeuille.

Bekijk al onze technische opleidingen

De opleidingen kunnen ook online of in blended vorm gegeven worden.

Specifieke risico’s

5S

5S is een methode om een werkplek overzichtelijk te organiseren met het oog op een veilige en efficiënte werkomgeving. 5S staat voor scheiden, sorteren, schoonmaken, systematiseren en standhouden. De opleiding leert de technieken om een geordende en nette werkplaats te creëren waarbij het risico op vallen en struikelen wordt beperkt. 

Preventie van arbeidsongevallen 

De opleiding focust op de meest voorkomende ongevallen op de werkplek – vallen, struikelen, knellingen - en op het herkennen van risico’s – orde en netheid, machinerisico’s, elektrische risico’s, ... De opleiding leert op een interactieve manier de technieken om de risico’s in kaart te brengen en de gepaste preventie- en beschermingsmaatregelen te nemen, volgens de principes van de preventiehiërarchie.

Ongevalsanalyse 

De opleiding focust op het onderzoek en de analyse van de factoren die hebben bijgedragen tot een (ernstig) ongeval. De methodiek om het ongeval stap voor stap te analyseren, de betrokkenen aan te spreken en de aaneenschakeling van feiten te ontrafelen wordt toegelicht aan de hand van een case.

Vallen en struikelen

Vallen en struikelen zijn een van de meest voorkomende ongevallen thuis en op het werk. Deze praktijkgerichte opleiding focust op de meest voorkomende val- en struikelrisico’s in het bedrijf en bij uitbreiding in de privésituatie, en hoe deze te voorkomen. De aandacht gaat uit naar orde en netheid, het herkennen van gevaren en risico’s en het nemen van de gepaste preventie- en beschermingsmaatregelen.

BA4/BA5 

Om werknemers toelating te verlenen tot elektrische installaties moeten zij beschikken over een attest BA4 (gewaarschuwd) of BA5 (vakbekwaam). De eendaagse opleiding BA4 focust op het herkennen van risico’s van elektrische installaties en het uitvoeren van kleine interventies aan elektrische installaties. De deelnemers BA5 volgen een bijkomende opleidingsdag. Beide opleidingen sluiten af met een test. 

Bekijk al onze BA4 & BA5 opleidingen

BA5/Atex 

De opleiding brengt kennis en inzichten over van de explosie-gerelateerde risico’s die aan elektrische installaties zijn verbonden. De deelnemers raken vertrouwd zijn met de hun risico’s en de preventiemaatregelen. De deelnemers zijn na de opleiding bekwaam om een risicoanalyse met betrekking tot explosiegevaren uit te voeren van de elektrische installaties en de preventiehiërarchie van maatregelen toe te passen. 

Bekijk al onze BA4 & BA5 opleidingen

Omgaan met gevaarlijke stoffen op het werk 

Praktijkgerichte opleiding die de nadruk legt op het herkennen van de risico’s van de mogelijke gevaarlijke stoffen die in een onderneming aanwezig kunnen zijn. Hoe de risico’s herkennen, Mogelijke preventie- en beschermingsmiddelen worden aangereikt.

Besloten ruimten 

De opleiding gaat in op de analyse of een ruimte als “besloten” kan beschouwd worden, hetgeen een impact heeft op de maatregelen. De risico’s van de ruimte en van het werken in de ruimte komen aan bod, de levensreddende maatregelen voor en tijdens het betreden van de ruimte, de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokkenen, de arbeids- en reddingsmiddelen. 


Mechanische en elektrische risico’s 

De opleiding leert de gevaren en risico’s te herkennen van het werken met machines, heftoestellen (mechanische risico’s) alsook de elektrische risico’s. Voor beide categorieën worden de preventiemaatregelen toegelicht op technisch en organisatorisch vlak en worden de mogelijke persoonlijke en collectieve beschermingsmaatregelen voorgesteld.

Fysische agentia 

De opleiding behandelt de risico’s en de preventiemaatregelen bij de blootstelling aan thermische omgevingsfactoren (hitte, koude), lawaai, trillingen, licht, elektromagnetische velden, ioniserende stralingen (radioactiviteit). De deelnemers raken vertrouwd met de geldende reglementering, de technieken om de blootstelling te meten en de gepaste organisatorische, technische preventie- en beschermingsmaatregelen te nemen.


Biologische agentia 

De opleiding gaat in op de risico’s bij het werken met biologische agentia, de risicobeoordeling en de beheermaatregelen. Mogelijke aandoeningen kunnen hepatitis B zijn, lyme ziekte, tuberculose, besmetting met legionella. Het gezondheidstoezicht en inentingen komen aan bod, alsook het contact met de voedingswaren en voedselhygiëne.

EHBO basis en herhaling

De deelnemers leren de basistechnieken en handelingen aan om de meest voorkomende situatie de baas te zijn. Deze opleiding voldoet aan doelstellingen van bijlage I.5-1 van de codex over het welzijn op het werk.

Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen 

De opleiding biedt de deelnemers kennis over de rol van de beschermingsmiddelen, het gebruik en onderhoud, de keuzemogelijkheden en de aankoopprocedure. Ook de plaats van de beschermingsmiddelen in de preventiehiërarchie en als onderdeel van het dynamisch risicobeheersysteem worden toegelicht.

Werken op hoogte (rolsteigers) 

De opleiding brengt de deelnemers de kennis en vaardigheden bij om te werken op een steiger of deel te nemen aan de montage en demontage. De deelnemers leren om de risico’s verbonden aan het werken met steigers te herkennen, maatregelen te nemen om de risico’s te bestrijden, preventiemaatregelen te nemen om met de resterende risico’s om te gaan. 

Bekijk de opleiding

Brand- en explosierisico’s 

De opleiding brengt de deelnemers kennis bij m.b.t. de oorzaken en het ontstaan van brand, de preventiemaatregelen, het melden van gevaarlijke situaties, de brandwaarschuwing, de waarschuwings- en alarmsignalen, de evacuatieprocedures.

Instructies en procedures 

Opleiding waarbij de deelnemers begeleid worden in het opstellen van beleidsprocedures en werkinstructies als onderdeel van het preventiebeleid. Meer bepaald wordt het opstellen van een werkinstructie of een veiligheidsinstructiekaart aangeleerd.

Veilig gebruik van arbeidsmiddelen 

De opleiding focust op de risico’s verbonden aan het werken met arbeidsmiddelen, de risicoanalyse en de beschermingsmaatregelen. Er is aandacht voor de controles, de persoonlijke beschermingsmiddelen, de veiligheidsinstructiekaarten en de ergonomie.

Asbest kennen en herkennen van asbesthoudende materialen en producten 

De opleiding is bedoeld voor werknemers die tijdens het uitvoeren van werkzaamheden asbesthoudende materialen kunnen aantreffen. De opleiding focust op het herkennen van asbesthoudende materialen, de gezondheidsrisico’s asbest, de veiligheidsmaatregelen bij het aantreffen van asbesthoudende materialen.

Asbest eenvoudige handelingen 

De opleiding is bedoeld voor werknemers die tijdens het uitvoeren van werkzaamheden asbesthoudende materialen kunnen aantreffen en verwijderen door eenvoudige handelingen. De opleiding behandelt gezondheidsrisico’s, preventiemaatregelen en PBM’s, verwijderingsmethodes, toepassingen, meet- en analysemethodes, asbestinventarisatie, risicoanalyse, werkinstructie, veiligheidsinstructiekaart.

VCA basis en VCA VOL

De opleiding basisveiligheid (B-VCA) voor operationele medewerkers wil het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers op een goed niveau brengen. Medewerkers kunnen middels een VCA-erkend 'diploma' aantonen dat zij over de vereiste basiskennis van veiligheid beschikken. Het certificaat komt tegemoet aan de vraag van de opdrachtgevers naar aannemende of uitbestedende bedrijven. Alle preventiethema’s komen aan bod in de opleiding.

Bekijk onze VCA gerelateerde opleidingen

Intern transport

Praktijkgerichte opleiding om de risico’s van het intern transport in de onderming - vorkheftrucks en andere vormen. De opleiding focust op een goede organisatie en een passend beheer met planning, risicobeoordeling, aangepast gedrag en omgang met het voertuig. Ook de veiligheid van het voertuig zelf, het onderhoud, de zichtbaarheid en de risico’s bij het laden en lossen komen aan bod.

Veiligheid in het woon-werkverkeer

Opleiding die de deelnemers sensibiliseert voor de risico’s van het woon-werkverkeer en het nemen van preventieve maatregelen. Ook de werkgever en de organisatie kan aandacht besteden aan organisatorische en sensibiliserende maatregelen om de risico’s op een ongeval te beperken.

Psychosociale risico's

Preventie van stress en burn-out 

De praktijkgerichte opleiding focust op de complexe risico’s van stress en burn-out op het werk, de oorzaken en de effecten. Maatregelen om de risico’s te verminderen zijn mogelijk op organisatorisch, collectief en individueel vlak.

Gezond leven en werken voor shiftwerkers

Praktijkgerichte informatiesessie en sensibilisering van shiftwerkers voor het belang van gezonde voeding, beweging en een correct en aangepast slaappatroon. De sessie geeft talrijke tips en tricks om vermoeidheid en stress te voorkomen.

Vertrouwenspersoon 

5-daagse opleiding om de vertrouwenspersoon vaardigheden aan te leren om professioneel op te treden bij conflicten en psychosociale risico’s. De opleiding biedt inzicht in de mogelijke psychosociale risico’s op het werk en de mogelijke interventietechnieken. De opleiding voldoet aan de regelgeving inzake de opleiding van vertrouwenspersonen. De deelnemers werken een case uit en krijgen na een succesvolle afronding het getuigschrift van vertrouwenspersoon. De lessen focussen telkens op 1 onderdeel uit de opleiding, samen geven ze met de case presentatie recht op het officiële getuigschrift (erkend door FOD WASO).

Zorgsystemen

ISO 45001 en interne audit 

De opleiding biedt een introductie in de internationale norm voor veiligheid en gezondheid op het werk. De deelnemers krijgen informatie en aandachtspunten voor de invoering van een geïntegreerd managementsysteem inzake veiligheid en gezondheid. Zij leren de aandachtspunten voor het uitvoeren van een interne audit