De Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (BS 18 september 1996) vormt de basiswet voor de wetgeving welzijn op het werk. De wet verscheen in 1996 en verving op dat moment de oude basiswet uit 1952. Alle uitvoeringsbesluiten welzijn op het werk die samengebracht zijn in de Codex, worden genomen in uitvoering van de Wet Welzijn.
De Codex over het welzijn op het werk brengt de verschillende besluiten uitgevaardigd in uitvoering van de welzijnswet van 4 augustus 1996 samen in één enkel wetboek. De Codex omvat 10 koninklijke besluiten van 28 april 2017 (BS 2 juni 2017) die overeenkomen met de 10 boeken van dit wetboek.
Het ARAB is in 1946 gevormd door het bij elkaar brengen van de bestaande teksten over veiligheid en gezondheid op het werk. Doorheen de jaren is het ARAB voortdurend gewijzigd en verder uitgebouwd. Sinds de verschijning van de wet welzijn worden de ARAB-bepalingen herzien en geïntegreerd in de Codex Welzijn op het werk met als gevolg dat reeds vele ARAB artikels opgeheven zijn.
Het 'nieuwe' AREI is verschenen door het KB van 8 september 2019 (BS 28 oktober 2019). Het KB legt de 3 boeken vast van het AREI m.n. Boek 1: laagspanning en zeer lage spanning, Boek 2: hoogspanning en Boek 3: transmissie en distributie van elektrische energie. Het AREI is in werking getreden op 1 juni 2020. Op die datum werden de bepalingen van het oude AREI ingetrokken.
Het Sociaal Strafwetboek bundelt alle bepalingen uit het arbeidsrecht en de sociale zekerheid waarop de inbreuken bestraft worden met strafrechtelijke sancties. Zo bevat het o.m. de regels voor de straffen indien werkgevers hun verplichtingen op het vlak van welzijn op het werk niet nakomen.
Naast de wet en de codex welzijn op het werk, het ARAB en het AREI, zijn er nog verscheidene andere wetgevende teksten die van belang zijn voor preventie. Deze zijn in onze kennisbank opgedeeld op basis van onderwerp zodat u makkelijk kan bladeren doorheen de verschillende teksten.