Duur
5 lesdagen
Type opleiding
Praktische opleiding

De rol van de Ability Case Manager kan door verschillende spelers in het re-integratienetwerk opgenomen worden. Deze opleiding richt zich dan ook tot een breed publiek (HRM, preventiediensten, mutualiteiten, revalidatiecentra, verzekeraars, vakbonden, centra voor trajectbegeleiding, ...) De aangereikte kennis en vaardigheden zullen de expertise van de spelers in het werkveld van re-integratie en jobbehoud optimaliseren.

Hoe langer een werknemer afwezig blijft als gevolg van gezondheidsproblemen, hoe kleiner de kans wordt dat hij het werk zal hervatten. In de praktijk bemoeilijken een aantal factoren, zoals het complex wetgevend kader en het groot aantal betrokken actoren, de overstap van arbeidsongeschiktheid naar geschiktheid.

Om dit traject in goede banen te leiden, is het belangrijk dat één speler het traject coördineert. Deze speler heeft nood aan specifieke competenties: het wettelijk kader kennen en dit vertalen naar functionele re-integratieadviezen, samenwerking in het netwerk stimuleren en werknemerscompetenties en arbeidsvereisten synchroniseren.

Door toepassing van de methodiek Ability Case Management zal deze centrale speler het traject kunnen begeleiden. Zo ontstaat er een belangrijke meerwaarde voor zowel werknemer als zijn werkgever.

Inhoud

Module 1: Inleiding in de methodiek Ability Case Management

Wat is de meerwaarde van de methodiek bij het begeleiden van een re-integratietraject?Welke stappen kunnen tijdens het traject doorlopen worden?
Wat is de rol van de Ability Case Manager?
Welke kennis en vaardigheden heeft de Ability Case Manager nodig om een re-integratietraject efficiënt en deskundig te ondersteunen?

Module 2: Wetgeving

Op welke compensatiesystemen kan men zich beroepen, afhankelijk van de oorzaak van arbeidsongeschiktheid? Welke actoren zijn hierbij betrokken? Welke re-integratiemaatregelen zij mogelijk binnen deze specifieke systemen?

Waar kruisen de welzijnswetgeving en de antidiscriminatiewetgeving het re-integratietraject?

Op welke tewerkstellingsbevorderende maatregelen en ondersteunende diensten kan men een beroep doen? Hoe zijn deze te combineren?

Wat gebeurt er wanneer re-integratie onmogelijk is binnen het eigen bedrijf? Kan een werknemer tijdens ziekte ontslaan worden? En wanneer is er sprake van medische overmacht?

Welke initiatieven zijn genomen vanuit de overheid om bedrijven te motiveren en te ondersteunen bij het opzetten van een aangepast beleid?

Module 3: Jobanalyse en jobmatching

Hoe vertaalt men fysieke, cognitieve en/of psychosociale capaciteiten en beperkingen naar functioneel inzetbare mogelijkheden op de werkvloer?

Welke methodes kunnen praktisch toegepast worden om de arbeidsbelasting in kaart te brengen?

Hoe komt men door een capaciteiten- en vereistenanalyse tot een goede jobmatching en hoe kan men knelpunten opsporen in het mens-werk systeem?

Welke aanpassingen van de werkplek kunnen gedaan worden om deze knelpunten weg te werken en een optimaal evenwicht te vinden?

Op welke ondersteunende maatregelen en diensten kan hiervoor een beroep gedaan worden en wie zijn de actoren die vanuit de curatieve, preventieve en bedrijfsmatige hoek betrokken moeten worden?

Module 4: Casuïstiek

Hoe de aangeleerde kennis en vaardigheden in de praktijk omzetten?

Eindevaluatie

De deelnemer ontvangt een getuigschrift, na een succesvolle afronding. De eindevaluatie bestaat uit een case verdediging en open vragen.

Voor deze opleiding gelden geen specifieke toelatingsvoorwaarden.

Er zijn 5 lesdagen gepland van 9u tot 16u30, à rato van 1 lesdag per week, schoolvakanties uitgezonderd.
Het documentatiemateriaal bij het lesprogramma wordt bij elke les digitaal bezorgd.

Je kan je ook inschrijven voor afzonderlijke modules. Je vermeldt dit best bij 'opmerkingen'. 

Broodjeslunch wordt apart gefactureerd. Kosteloos annuleren kan schriftelijk tot 1 week voor de start van de opleiding. De facturatie gebeurt door Prevent nv, Kolonel Begaultlaan 1A, 3012 Leuven - BTW BE 0845 552 265.

Natuurlijke personen krijgen een reductie van 10% op de prijs.

Deelnemers genieten gedurende de opleiding van een PreventEssentials abonnement - onbeperkt toegang tot de databank en de elektronische nieuwsbrief PreventMail - en het PreventLex abonnement met online wetteksten met betrekking tot preventie.

Als erkend opleidingsverstrekker aanvaardt Prevent-Academy de kmo-portefeuille (Registratienummer DV.O214764) en opleidingscheques als betaalmiddel. De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof en Brussels educatief verlof.

Deze opleiding staat voorlopig niet gepland. Heeft u interesse?