Sociale verkiezingen 2024: wet gepubliceerd

De volgende sociale verkiezingen met het oog op de aanduiding van de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk vinden plaats van 13 tot en met 26 mei 2024. De wetgeving voor deze sociale verkiezingen is verschenen op 30 juni 2023.
Geactualiseerd op:
Onderwerpen:
©:

preventMail 22/2023

Voorbereiding door sociale partners

Een nieuwe editie van de sociale verkiezingen gaat telkens gepaard met een actualisering van de bestaande wetgeving met zich mee m.n. de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen.
Ter voorbereiding van de actualisering voor de sociale verkiezingen van 2024 hebben de sociale partners zich in de loop van 2022 in de Nationale Arbeidsraad (NAR) gebogen over de evaluatie van de bestaande reglementering zoals toegepast tijdens de sociale verkiezingen van 2020. De conclusies van hun werk  bracht de NAR samen in het advies nr. 2340 (20 december 2022). In het advies wordt de periode voor de sociale verkiezingen van 2024 vastgelegd van 13 tot en met 26 mei 2024. Het advies bevat ook voorstellen om de verkiezingsprocedure te verbeteren.
 

Actualisering van de wetgeving

De wet van 5 juni 2023 (BS van 30 juni 2023) past de bestaande wetgeving over sociale verkiezingen aan en is een omzetting van het advies van de Nationale Arbeidsraad.
 
De belangrijkste aanpassingen van de wet zijn:
  • individuele schorsing van de verkiezingsprocedure: verduidelijking van de procedure;
  • stemrecht voor uitzendkrachten: de voorwaarden worden aangepast en er wordt voorzien in een rechtsgrond voor een duidelijke gegevensuitwisseling tussen uitzendkantoor en gebruiker;
  • oproepen van de kiezers: alternatieve wijzen worden gefaciliteerd;
  • elektronisch stemmen op afstand: uitbreiding van de mogelijkheden;
  • digitalisering van enkele procedurestappen: er wordt een juridisch kader voorzien en nieuwe modelformulieren worden bij de wet gevoegd.
Daarnaast zet de wet in op het vergaren van bijkomend statistisch materiaal over het stemrecht van uitzendkrachten en op het vlak van gendergelijkheid.
 

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.