Een goed onthaal

Een gebrek aan informatie ligt maar al te vaak aan de basis van arbeidsongevallen. Een goed onthaal is gebaseerd op het geven van voldoende en pertinente informatie. Dat vergt enige voorbereiding, maar is uiteindelijk lonend voor zowel de nieuwe werknemer als de werkgever. Wat mag u niet vergeten bij het onthaal?

Planning van het onthaal
Het is aan de werkgever om informatie te verstrekken aan de werknemer die bij hem aan de slag gaat. Maak daarom vóór de komst van de nieuwe werknemer een lijst met belangrijke informatie. Die lijst kan u opnieuw gebruiken bij het onthaal van elke nieuwe werknemer. In de checklist hieronder staat alle informatie waarvan de nieuwe werknemer op de hoogte moet worden gebracht op zijn eerste werkdag. Breng ook de medewerkers op de hoogte van de komst van de nieuwkomer en stel eventueel een peter of meter aan die speciale aandacht zal besteden aan de nieuweling.

Checklist onthaal

Algemeen Veiligheid
- kopij van het arbeidsreglement
- het werkrooster
- sanitair, installaties, refter, rooklokaal (algemene structuur van de onderneming)
- kleedkamer
- EHBO-lokaal of -post
- ploegbaas
- werkinstructies
- interne dienst PBW (wie is preventieadviseur,
wie is belast met het gezondheidstoezicht,...)
- externe dienst PBW (arbeidsgeneesheer)
- het recht op spontane consultatie bij de
arbeidsgeneesheer
- werknemersafvaardiging
- het bestaan van de ondernemingsraad
- overzicht activiteiten en werkpost
- gevaarlijke zones
- veiligheidsinstructies
- risico’s van de werkpost
- opleiding op de werkpost: door wie? hoe
lang?
- meldpunt voor defecte machine, defect
handwerktuig
- meldpunt incident, gevaar, ongeval
- evacuatieplan (procedure bij brand)
- nuttige interne telefoonnummers
- werkkledij
- persoonlijke beschermingsmiddelen

De eerste dag
Tijdens zijn of haar eerste dag krijgt de nieuwe werknemer heel wat informatie te verwerken. Geef de nieuwe werknemer een rondleiding in het bedrijf en stel hem of haar voor aan de collega’s. Maak van de gelegenheid gebruik om onmiddellijk het aspect ‘veiligheid’ uitgebreid aan bod te laten komen. Trek wat meer tijd uit voor een voorstelling aan de hiërarchisch overste en aan de eventuele peter of meter. Geef ook uitgebreid informatie over zijn of haar werkplek, rol en verantwoordelijkheden,… Voorzie eventueel een opleiding (zie kader).
 

Jongeren opleiden
Een goede communicatie met jongeren is essentieel tijdens hun opleiding. Hier een paar tips:
- Leg duidelijk uit wat van hen verwacht wordt;
- geef hen duidelijjke voorbeelden;
- probeer hen te overtuigen veeleer dan hen regels op te leggen;
- geef zelf het voorbeeld;
- luister naar hen (hun opmerkingen zijn vaak vernieuwend);
- spoor hen aan vragen te stellen.

Na de eerste dag
Goed onthaal stopt niet na de eerste dag. Voorzie geregeld een evaluatie en geef hem of haar de kans om vragen te stellen.

 

: PreventActua 18/2006