Certificaten voor contractors VCA, BeSaCC, VCO, VCU,...

Met het VCA-certificaat of het BeSaCC-attest kan een aannemer aantonen dat hij werkt met respect voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. Voor de opdrachtgever is het een manier om een kwaliteitsvolle contractor in huis te halen en om het werken met contractors in goede banen te leiden. 

Wat is VCA?
VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Een contractoronderneming kan het VCA-certificaat behalen na doorlichting door een certificatie-instelling. De certificatie-instelling gaat na of de aannemer de VCA-criteria naleeft.
In dezelfde familie als VCA zijn er ook nog VCO en VCU. VCO staat voor Veiligheid, gezondheid, milieu Checklist Opdrachtgevers en is een certificaat voor opdrachtgevers die werken met VCA-contractors. VCU is specifiek voor de uitzendsector en certificeert het veiligheidsbeheersysteem van uitzendbureaus.

Het VCA-certificaat omvat een doorlichting van het beheerssysteem van een bedrijf op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieu voor het uitvoeren van werkzaamheden bij een opdrachtgever. Een aannemer die een certificaat wil behalen, moet ervoor zorgen dat zijn beheerssysteem beantwoordt aan de VCA-criteria, die zijn opgesteld onder de vorm van vragen. Eén van die criteria voorziet onder meer dat alle operationele medewerkers en leidinggevenden over de vereiste veiligheidskennis beschikken. Dit kunnen ze aantonen door een VCA diploma (zie kader).

VCA heeft drie niveaus
Het VCA-certificaat kent drie niveaus. VCA* is het eerste – en minst geavanceerde – niveau. De criteria die voor dit niveau gehanteerd worden, slaan vooral op de directe beheersing van de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Voor het tweede niveau, VCA**, gelden bijkomende criteria die ook kijken naar de structuren en het beleid inzake veiligheid en gezondheid op het werk. Een voorbeeld van een beleidscriterium dat enkel geldt voor VCA** is de actieve betrokkenheid van de bedrijfsleiding.
In de praktijk is VCA* vooral bestemd voor onderaannemers, terwijl hoofdaannemers dan weer best over een VCA** beschikken.
Tot slot is er nog VCA-Petrochemie. Dit certificatieniveau is enkel vereist voor bedrijven die werken verrichten aan (petro)chemische installaties. In hoofdzaak gaat het om grote contractors die werken met onderaannemers en complexe projecten uitvoeren. Voor deze aannemers gelden naast de VCA** criteria nog specifieke criteria gericht naar de petrochemie.

VCA Opleidingen, examens en diploma's
Alle operationele medewerkers en leidinggevenden van een VCA-bedrijf moeten door een VCA-diploma aantonen dat ze over de vereiste veiligheidskennis beschikken. VCA voorziet verschillende types opleiding en legt eisen op voor de inhoud en voor de examens.
Voor de werknemers spreken we over 'basisveiligheid' (B-VCA) en bij de leidinggevenden gaat het om ‘veiligheid voor operationeel leidinggevenden’ (VOL-VCA). De inhoud van de opleiding is gericht op het verwerven van een brede algemene kennis over veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. De inhoud van de cursus voor leidinggevenden is uitgebreider dan deze voor de medewerkers.
Voor het volgen van de opleiding zijn er geen opgelegde spelregels. Dat wil zeggen dat alles mogelijk is: van zelfstudie over een bedrijfsinterne opleiding door de preventieadviseur of een andere expert tot een training in een opleidingscentrum. BeSaCC-VCA biedt echter verschillende hulpmiddelen aan zoals een officieel cursushandboek, e-learning programma’s en proefexamens. Na de opleiding moet wel een examen afgelegd worden via een erkend examencentrum om het VCA-diploma te behalen. Het diploma is 10 jaar geldig

Wat is BeSaCC?
BeSaCC staat voor Belgian Safety Criteria for Contractors. Een onderneming kan het BeSaCC-attest behalen na het indienen van een dossier bij de Cel van Deskundigen. Deze experts gaan vervolgens na of de aannemer met dit dossier aantoont dat hij in orde is met de 24 BeSaCC-criteria. Deze criteria behandelen het beheerssysteem inzake veiligheid en gezondheid op het werk. Elk criterium is uitgedrukt als een vraag. Elke vraag is verder onderbouwd met bijhorende minimumeisen en documenten. Het zijn vooral vragen die peilen naar de directe veiligheidszorg bij de activiteiten op de werkvloer.

VCA of BeSaCC?
Beide systemen sluiten bij elkaar aan en staan onder toezicht van dezelfde organisatie, met name de vzw Contractor Safety Management (BeSaCC-VCA). De verschillende stuur- en overleggroepen van de organisatie waken er ook over dat de criteria die aan de basis liggen van VCA en BeSaCC gelijklopend blijven. Het gaat dus zeker niet om concurrentiële labels.

 

BeSaCC
Voor aannemers en zelfstandigen die werkzaamheden met minder belangrijke risico’s uitvoeren;
- klassieke schoonmaak
- schilder- en onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen
- bouwkundige werkzaamheden in een niet-productie omgeving
- tuinaanleg/groendiensten
VCA
Voor aannemers (geen zelfstandigen) die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico of die werken in een risicovolle omgeving;
- werktuigbouwkundige activiteiten
- elektrotechniek en procesbesturing
- bouwkundige werkzaamheden
- civieltechnische activiteiten
- overige technische diensten, zoals isolatie, steigerbouw, industrieel reinigen, stralen/conserveren, verticaal transport
VCA*
Gericht op de directe beheersing van veiligheid en gezondheid tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, zonder inschakeling van onderaannemers.
alle 24 VCA* mustvragen
 
VCA**
Gericht op de directe beheersing van veiligheid en gezondheid tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer en op de preventiestructuur (beleid en structuren inzake veiligheid, gezondheid en milieu, verbetermanagement).
alle 33 VCA** mustvragen - minimaal 6 van de 14 aanvullende vragen
VCA- P
Gericht op de directe beheersing van veiligheid en gezondheid tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, op de preventie-structuur (beleid en structuren inzake veiligheid, gezondheid en milieu, verbetermanagement), en op specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie.
alle 43 VCA-Petrochemie mustvragen - minimaal twee van de 4 aanvullende vragen
VCU
Voor uitzendondernemingen die uitzendkrachten beschikbaar stellen aan VCA-bedrijven.
VCO
Voor opdrachtgevers die werken met gecertificeerde VCA-aannemers.
De labels zijn niet bedoeld voor
Studie-, project-, coördinatie- of engineeringbureaus.

 

Meer info: website besacc-vca

: PreventActio 11/2016