Arbeidsinspectie opnieuw bevoegd voor controles rookverbod

De nieuwe rookwet van 22 december 2009 hief het KB van 19 januari 2005 betreffende de bescherming van werknemers tegen tabaksrook (BS 2 maart 2005) op.

Daardoor werd het KB geschrapt uit de Codex. Het gevolg was dat ‘Afdeling 2: bescherming van de werknemers tegen tabaksrook” van Hoofdstuk I ‘Basiseisen’ van Titel III “’Arbeidsplaatsen’ geen inhoud meer had.
Bovendien bevatte de nieuwe rookwet ook geen bepalingen die de brug sloegen met de wet welzijn. Gevolg: de Arbeidsinspectie was niet langer bevoegd was om toezicht uit te oefenen op de naleving van het rookverbod op de werkplek. Er ontstond een situatie waar het rookverbod op het werk door niemand gecontroleerd werd.
Daar is nu een mouw aan gepast. De Wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen (BS 10 mei 2010) bevat immers een hoofdstuk (hoofdstuk 8), dat de inspecteurs van de arbeidsinspectie opnieuw bevoegd maakt om controles in het kader van het rookverbod uit te voeren. Werkgevers die zondigen tegen het rookverbod kunnen door deze aanpassing voortaan ook bestraft worden met de straffen uit artikel 81 van de wet welzijn.

: PreventActua 11/2010