Welke opleiding tot preventieadviseur moet ik volgen?

Deze vraag is niet heel eenvoudig te beantwoorden.

Als basisprincipe geldt dat de opleidingsvereiste zwaarder wordt in overeenstemming met de aanwezige risico's in het bedrijf. De risicograad van het bedrijf verhoogt met het aantal werknemers en de risicovolle aard van de werkomstandigheden op het bedrijf. Eenvoudig gezegd: hoe meer werknemers en hoe gevaarlijker het werk, hoe strenger de opleidingsvereisten.

De aard van risicovolle activiteiten hangt af van de sector. Verder moet je weten hoeveel werknemers je bedrijf telt. Met deze gegevens kan je bepalen of je werkt in een A, B, C of D-bedrijf en aan welke opleidingsvereisten je als preventieadviseur dient te voldoen (punt 1).

Wanneer je het type van je bedrijf kent kan je doorgaan naar punt 3. Hier vind je terug welke opleiding voor jou vereist is.

Indien je bedrijf verschillende vestigingen of bedrijfseenheden telt lees je best punt 2 eerst

1. Bepaling van het A, B, C of D-bedrijf

Afhankelijk van het aantal werknemers en de sector waartoe de organisatie behoort zoals omschreven in artikel 3 van het KB Interne Dienst. Op basis van de tabel in bijlage kan je deze informatie overzichtelijk terugvinden.

2. Het bedrijf telt verschillende ‘technische bedrijfseenheden’

Sommige bedrijven bestaan uit één juridische entiteit (NV, BVBA, …), maar hebben meerdere technische bedrijfseenheden. Deze technische bedrijfseenheden kunnen geografisch verspreid zijn en al dan niet een zelfde activiteit hebben.

De algemene stelregel is dat interne diensten voor preventie worden opgericht naargelang de structuur van de Comités Preventie en Bescherming.

Indien jouw bedrijf bijvoorbeeld één juridische entiteit vormt, met drie technische bedrijfseenheden, met in totaal twee comité’s, moeten er twee interne diensten preventie en bescherming aanwezig zijn, die hierbij dezelfde afdelingen beslaan als de respectievelijke comités. De afdelingen worden beschouwd als een bedrijf op zich wat de opleidingsvereisten voor de preventieadviseurs betreft. Je kan nu ook bovenstaande tabel toepassen. Uiteraard zal er tussen de verschillende diensten gepast samengewerkt worden.

In elk geval is het de taak van de externe dienst om correct in te schatten wat je als opleiding minstens wettelijk moet volgen en wat gewenst is.


3. Welke opleidingseisen voor welk type van bedrijf?

Preventieadviseur
Bedrijf
groep A
Bedrijf
groep B
Bedrijf
groep C
Bedrijf
groep D
Diensthoofd interne dienst preventie en bescherming op het werk
Niveau I
Niveau II
Basisvorming
Basisvorming
Adjunct van het diensthoofd
Niveau II
Basisvorming
Basisvorming

Noot:

  • De Basisvorming wordt in de volksmond ook wel de niveau 3 opleiding genoemd, het is een niet verplichte maar zeker aan te raden opleiding. De niveau 1 en 2 opleiding zijn wettelijk wel verplicht te volgen.
  • Onderstaande tabel biedt een totaaloverzicht, al de specialisaties tot preventieadviseur worden vermeld.

 

Tabel ter verduidelijking van de opleidingen van de preventieadviseurs van de interne en externe diensten
  Interne dienst PBW Externe dienst PBW
Risicobeheer Medische toezicht
Hoofd van de interne dienst in een bedrijf van groep A Hoofd van de interne dienst/preventieadviseur arbeidsveiligheid arbeidsgeneeskunde ergonomie arbeidshygiëne psychosociale aspecten
voorwaarden voor het uitoefenen van de functie van preventieadviseur vooropleiding

bachelor van een universitair of gelijkgesteld niveau

bachelor van een universitair of gelijkgesteld niveau getuigschrift van hoger secundair onderwijs of hogere secundaire leergangen - academisch gevormd ingenieur of industrieel ingenieur arts master van universitair of gelijkgesteld niveau master van universitair of gelijkgesteld niveau master van universitair of gelijkgesteld niveau met in het curriculum een belangrijk aandeel psychosociale aspecten arts
aanvullende vorming multidisciplinaire basisvorming + specialisatie niveau  I multidisciplinaire basisvorming + specialisatie niveau  I multidisciplinaire basisvorming + specialisatie niveau  II basiskennis multidisciplinaire basisvorming + specialisatie niveau  I specialist in de arbeidsgeneeskunde** specialisatiemodule ergonomie specialisatiemodule arbeidshygiëne specialisatiemodule psychosociale aspecten specialist in de arbeidsgeneeskunde**
ervaring 2 jaar als preventieadviseur in een interne dienst - - - - - 3 jaar nuttige praktische ervaring 3 jaar nuttige praktische ervaring 5 jaar op het vlak van psychosociale aspecten -
Minimaal aantal te volgen lesuren in de aanvullende vorming 120 + 280 120 + 280 120 + * 120 + 280 *** 120 + 280 120 + 280 120 + 280 ***
Mag werken in een onderneming van groep A,B,C,D A (niet als hoofd), B, C, D A, B (niet als hoofd), C, D  

* geen aanvullende vorming vereist, wel basiskennis, eventueel aan te tonen via het volgen van een basiscursus van 40u, ingericht door een erkende inrichting of van een multidisciplinaire basisvorming (120u)

** houder van een diploma arbeidsgeneeskunde of houder van een titel van specialist in de arbeidsgeneeskunde of iemand die geslaagd is in de theoretische vorming voor het behalen van de titel van specialist in de arbeidsgeneeskunde en die titel behaalt ten laatste binnen de drie jaar die er op volgen

*** de kennis vereist in de multidisciplinaire basismodule is inbegrepen in de vorming voor het behalen van de titel van specialist in de arbeidsgeneeskunde

 

 


Meer informatie vind je op de website van de federale overheid. Indien je nog vragen hebt, neem gerust contact op via mail: academy [at] prevent [dot] be of telefonisch 016/910 910.