Virus

Generieke gids versie 6.0

De generieke gids bevat noodzakelijke principes en maatregelen om ondernemingen toe te laten veilig te werken door besmettingen op het werk maximaal te vermijden. Recent verscheen een zesde versie.

Opinie: Impact vaccinatiegraad op ondernemingen

Welk effect heeft de Covid-19-vaccinatiecampagne op de werkplek? Hoe effectief is het als preventiemaatregel en hoe belangrijk is de vaccinatiegraad onder de werknemers? Dit artikel gaat hier dieper op in.

Covid-19 op de werkvloer: vaccinatie en testen

Hoe zit het met de vaccinatie- of testvoorschriften op de werkplek? De FOD Werkgelegenheid geeft antwoord op enkele prangende vragen.

Covid-19 en de werkplek: wat zijn de risico’s en welke maatregelen zijn effectief?

De Covid-19-pandemie heeft wereldwijd een grote impact nagelaten op de werkplek. In mei 2021 is een internationale beleidsnota gepubliceerd waarin op basis van de kennis over Covid-19 aanbevelingen worden gemaakt over de wijze waarop preventie op het werk best georganiseerd wordt.

Ventilatiegids: luchtzuivering

In versie 2.0 van de ‘Aanbevelingen voor de praktische implementatie en bewaking van ventilatie en binnenluchtkwaliteit in het kader van Covid-19’[1] heeft de task force Ventilatie van het coronacommissariaat het luik ‘luchtzuivering’ uitgebreid. Het gebruik van luchtzuiveringstoestellen, als aanvulling op de ventilatie, biedt mogelijkheden in het kader van de Covid-19-pandemie om het besmettingsrisico verder te doen dalen.

Nieuwe versie 5.0 van de generieke gids: wat werd aangepast?

Naar aanleiding van de dalende besmettingscijfers en de afschaffing van het verplichte telewerk hebben de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk enkele wijzigingen doorgevoerd aan de generieke gids. Op 14 juli 2021 verscheen een geactualiseerde, vijfde versie van deze gids[1].

Covid-19 en MSA: hoger risico voor arbeidsmigranten in Europa

Arbeidsmigranten zijn om verschillende redenen een kwetsbare groep. In een discussienota verkent EU-OSHA de onevenredige risico’s voor arbeidsmigranten, met name het hoger risico op Covid-19 en MSA. Er worden ook aanbevelingen gegeven voor maatregelen om de gezondheid en het welzijn van arbeidsmigranten te beschermen.

Regeling van telewerk

In de commissie voor sociale zaken van 22 juni 2021 gaf minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een antwoord op verschillende vragen met betrekking tot de regeling van telewerk.

Covid-19: reeks ISO-normen nu gratis beschikbaar

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) heeft een reeks normen gratis ter beschikking gesteld ter ondersteuning van de wereldwijde inspanningen om de gezondheidscrisis te beheersen. Op 18 juni 2021 publiceerde de organisatie een lijst met deze normen, die onder andere de in juni 2021 gepubliceerde norm voor het omgaan met psychosociale risico’s bevat.

Vaccinatie tegen seizoensgebonden griep en Covid-19

Wie moet er in het najaar van 2021 tegen de seizoensgriep worden ingeënt? In het advies van juni beveelt de Hoge Gezondheidsraad (HGR) een fasering per categorie aan en het verder naleven van de bestaande preventieprincipes.