Classificatiesysteem

CLP-verordening bijgeschaafd

Op 30 maart 2011 verscheen in het Europees Publicatieblad de Verordening nr. 286/2011 van 10 maart 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang. Deze verordening past de CLP-verordening voor de tweede maal aan.

CLP: een algemeen overzicht

De Europese Verordening EG/1272/2008 van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels ging op 20 januari 2009 van kracht. Deze verordening, beter gekend als de CLP-verordening (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures), heeft grote gevolgen voor alle bepalingen die van dichtbij of van ver te maken hebben met gevaarlijke stoffen en preparaten.

Chemische stoffen: op weg naar een algemene harmonisering

Op 27 juni 2008 keurden de 27 Lidstaten van de EU een tekst goed die de Europse Unie in staat moet stellen om zich in regel te stellen met aan het “wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen”. De volgende stap is de goedkeuring ervan door de Europarlementsleden (de eerste lezing is voorzien voor 3 september). Wat is nu precies dat geharmoniseerd systeem voor chemische stoffen. Welke veranderingen zal dit systeem met zich meebrengen?