Classificatie

Afval: een op de vier stoffen niet REACH-conform

Uit een proefproject dat het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) via het Forum voor de uitwisseling van handhavingsinformatie heeft uitgevoerd, blijkt dat 23% van de uit afval teruggewonnen stoffen niet conform de REACH-verordening is.

CLP: gevarenklassen voor hormoonverstoorders en persistent toxische stoffen voor het milieu

Op 31 maart 2023 verscheen een gedelegeerde Europese verordening die wijzigingen aanbrengt in de bijlagen van de CLP verordening (2008/1272/EG). Hierdoor komen er bijkomende gevarenklassen en indelingscriteria voor hormoonverstoorders, voor (zeer) persistent, bioaccumulerend, toxische stoffen (PBT en zPzB) en voor (zeer) persistent, mobiel, toxische (PMT en zPzM) stoffen.

Nu ook H- en P-zinnen voor aerosols

De Europese Aereosolrichtlijn was nog niet aangepast aan de CLP-verordening. Een nieuwe Richtlijn brengt hier verandering in.

Vijf richtlijnen aangepast aan de CLP-Verordening

De Europese Commissie heeft vijf bestaande richtlijnen in verband met gezondheid en veiligheid van de werknemers en, in het bijzonder, de bescherming van werknemers tegen schadelijke chemische stoffen  aangepast. De richtlijn brengt de bepalingen in overeenstemming met de regelgeving rond de classificatie, etikettering en verpakking van chemische stoffen (CLP-verordening).

Het ABC van NACE

De NACE-code duidt de activiteitssector van een onderneming aan. Waar komt de code vandaan? Wie kent ze toe en kan een onderneming zijn code wijzigen?

Europese NACE-code grondig gewijzigd

Vanaf 1 januari 2008 wordt een nieuwe NACE-code gehanteerd. Algemeen bevat de nieuwe lijst, die als NACE Rev.2 wordt aangeduid, meer onderverdelingen. De belangrijkste wijzigingen doen zich voor in de industrie en de distibutie van elektriciteit, gas en water.