Data sheet

Vaak terugkerende fouten in veiligheidsinformatiebladen

Uit de resultaten van de inspecties van de Nederlandse Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat veel bedrijven nog steeds fouten maken bij het opstellen van veiligheidsinformatiebladen. De inspectie publiceerde een lijst met de meest voorkomende inbreuken.

KB regelt taal van etiketten en veiligheidsinformatiebladen

Vanaf 1 juni 2015 moeten alle etiketten van gevaarlijke stoffen en mengsels opgesteld worden in de drie landstalen, dat is het gevolg van een KB dat eind 2012 verscheen.

Gids voor veiligheidsinformatiebladen

Het veiligheidsinformatieblad (of safety data sheet) bevat informatie over gevaarlijke producten. De REACH verordening legt de structuur vast van het document en ook de communicatieverplichtingen. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft recent een gids gepubliceerd voor het opstellen van veiligheidsinformatiebladen.

CLP in de kijker: de veiligheidsinformatiebladen aangepast aan CLP

De regels rond de veiligheidsinformatiebladen zijn vastgelegd in de REACH-verordening (1907/2006). Deze verordening verscheen eerder dan de CLP-verordening, met als gevolg dat de regels voor de veiligheidsinformatiebladen ook moesten aangepast worden aan CLP. Dit aspect wordt geregeld door verordening 453/2010 van 20 mei 2010 (PB van 31 mei 2010).