Commentaar op richtlijn

Wachtdienst met permanente bereikbaarheid

Terra Laboris, een onderzoekscentrum voor sociaal recht, berichtte in zijn nieuwsbrief van 15 maart 2021 over twee arresten over arbeidstijd, uitgesproken door het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Samenwerkingsakkoord preventie van zware ongevallen gepubliceerd

Op 1 juni 2015 trad de Seveso III-richtlijn in werking. Die richtlijn was echter nog niet omgezet in Belgisch recht. Daartoe is nu een eerste stap gezet met de publicatie van het Samenwerkingsakoord tussen de federale staat en de gewesten. Nu moeten de afzonderlijke partijen nog met het akkoord instemmen, vooraleer het Samenwerkingsakkoord ook effectief inwerking kan treden. 

Vijf richtlijnen aangepast aan de CLP-Verordening

De Europese Commissie heeft vijf bestaande richtlijnen in verband met gezondheid en veiligheid van de werknemers en, in het bijzonder, de bescherming van werknemers tegen schadelijke chemische stoffen  aangepast. De richtlijn brengt de bepalingen in overeenstemming met de regelgeving rond de classificatie, etikettering en verpakking van chemische stoffen (CLP-verordening).

Nieuwe richtlijn ioniserende straling in de maak

De Europese richtlijn over ioniserende straling dateert al van 1996, terwijl er zowel op het vlak van de gebruikte technieken als op het vlak van de wetenschappelijke kennis heel wat veranderd is in het voorbije decennium. Hoog tijd dus voor een opfrissing van de Richtlijn.

Uitdoofscenario voor gebruik van halonen in ‘kritische toepassingen’

Halonen, gassen die gebruikt worden bij brandbestrijding, mogen momenteel nog voor een beperkt aantal toepassingen gebruikt worden. Maar daar komt eind dit jaar verandering in.

Op de markt brengen van bouwproducten

Op 4 april 2011 verscheen de verordening tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten op Europees niveau in het Europees Publicatieblad. Deze verordening versterkt de verplichtingen om rekening te houden met de veiligheids– en gezondheidsaspecten bij het gebruik van bouwproducten gedurende hun volledige levenscyclus.

“Upgrade” verwacht voor SEVESO-richtlijn

De nu bijna dertig jaar oude Europese Seveso-richtlijn werd al meermaals gewijzigd. En dit proces gaat nog door, want binnen enkele maanden zal er een nieuwe tekst verschijnen over het aangepaste EU-beleid voor de preventie van zware industriële risico’s. Daarbij zullen veel meer inrichtingen toetreden tot de kring van de zogenoemde Seveso-bedrijven.

Brandreactie van bouwproducten: naar een uniforme Europese regelgeving

De brandveiligheid van een gebouw hangt voor een groot deel af van de materialen die er gebruikt worden. In de EU wordt er gewerkt aan een uniform systeem.

Kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid op het werk is 20 jaar oud

Op 12 juni 1989 werd door de Europese Unie de kaderrichtlijn goedgekeurd over veiligheid en gezondheid op het werk, met als doel een betere bescherming van de werknemers. Dit feit markeert een grote stap voorwaarts op sociaal gebied. Om het belang hiervan in te schatten moeten we even teruggaan in de geschiedenis, naar de beginjaren van de EU. Een kort overzicht van de geschiedenis van de veiligheid en de gezondheid op het werk in Europa.

Grote schoonmaak in Europese wetgeving

De Europese Commissie heeft een actieplan van drie jaar opgestart om de duizenden pagina’s tellende Europese wetgeving te vereenvoudigen. Wat is de bedoeling? Zal dit plan invloed hebben op de Europese regelgeving op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk?