Richtlijn

EU-richtlijn: bijlagen over de keuze van pbm geactualiseerd

De Europese richtlijn 89/656/EEG handelt over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) op het werk. De richtlijn bevat drie bijlagen die gebruikt kunnen worden bij de keuze van pbm. De Europese richtlijn 2019/1832/EU actualiseert deze drie bijlagen.

Evaluatie machinerichtlijn

De Europese machinerichtlijn (2006/42) regelt het op de markt brengen van machines en bevat eisen voor fabrikanten. In het kader van het REFIT-programma, bedoeld om de effectiviteit van de Europese wetgeving na te gaan, werd ook de machinerichtlijn aan een evaluatie onderworpen. Over het algemeen worden de effecten van de richtlijn als positief beoordeeld. Bijsturingen zijn nodig op het vlak van markttoezicht en om beter te kunnen inspelen op digitale ontwikkelingen. 

Standaarden voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen

De verkoop van T-shirts gemaakt in sweatshops, de invoer van kasseistenen uitgehouwen door kinderen, het mengen van overjaars vlees in gehakt, … Vandaag wordt dit alles steeds meer op de korrel genomen. Niet alleen hebben sommige beroepen een bepaalde deontologie, ook van werkgevers wordt verwacht dat ze zich houden aan ethische normen. Alleen bestaan daar vaak geen formele rechtsbronnen voor.

Nieuwe Europese lijst met indicatieve grenswaarden voor chemische stoffen

Op 1 februari 2017 verscheen een Europese richtlijn met indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia. Deze lijst bevat 31 stoffen. Het gaat enerzijds om gewijzigde grenswaarden en anderzijds om stoffen die voor het eerst op de lijst voorkomen. De Europese lidstaten moeten hun grenswaarden aanpassen aan deze lijst.

Herziening wetgeving gedetacheerde werknemers: nog steeds geen witte rook

De krachtmeting tussen de landen die pleiten voor een hervorming van de detachering van werknemers (met name Frankrijk, Duitsland en België) en de tegenstanders van het voorstel tot herziening dat momenteel op tafel ligt (zoals Polen), is nog steeds aan de gang. 

EU-richtlijnen veiligheid en gezondheid op het werk: evaluatie

De bescherming van veiligheid en gezondheid op het werk is in Europa geregeld door de kaderrichtlijn en de daarbij aansluitende bijzondere richtlijnen. In het kader van het Refit-programma is deze regelgeving geëvalueerd om na te gaan hoe de regelgeving is omgezet en in welke mate ze relevant, efficiënt en effectief is. Het evaluatierapport treedt volmondig de relevantie bij van deze regelgeving. Op het vlak van efficiëntie en effectiviteit is het moeilijker om eenduidige conclusies te trekken.

Vijf richtlijnen ingetrokken

Vijf Europese richtlijnen ingetrokken zijn ingetrokken die intussen allemaal vervangen zijn door nieuwe richtlijnen. Het gaat om zogenaamde herschikkingen. De vijf richtlijnen regelen het op de markt brengen van producten zoals elektrisch materieel.

Geluidsrisico’s: Belangrijke eisen van de Machinerichtlijn niet nageleefd

Liefst 80 procent van de gebruiksaanwijzingen van machines geven geen of onvoldoende informatie in verband met de geluidsrisico’s. Dat blijkt uit een studie van het project NOMAD. Dit heeft als gevolg dat eindgebruikers mogelijk geen correcte keuze kunnen maken bij de aankoop of bij het gebruik van de machines, wat dan weer kan leiden tot geluidsoverlast en gehoorschade.

Kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid op het werk is 20 jaar oud

Op 12 juni 1989 werd door de Europese Unie de kaderrichtlijn goedgekeurd over veiligheid en gezondheid op het werk, met als doel een betere bescherming van de werknemers. Dit feit markeert een grote stap voorwaarts op sociaal gebied. Om het belang hiervan in te schatten moeten we even teruggaan in de geschiedenis, naar de beginjaren van de EU. Een kort overzicht van de geschiedenis van de veiligheid en de gezondheid op het werk in Europa.

Statistieken veiligheid en gezondheid op het werk verplicht voor alle EU-lidstaten

Door een nieuwe Europese verordening worden alle EU-lidstaten verplicht om ieder jaar statistieken over de volksgezondheid en de veiligheid en gezondheid op het werk te verzamelen en bekend te maken. Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie zal de gegevens bundelen en verspreiden.