Kost van arbeidsongevallen

EU-OSHA: Onderzoek naar de kosten van werkgerelateerde ziekten en ongevallen

Wat kosten arbeidsongevallen, werkgerelateerde ziekten en overlijdens? Het beantwoorden van deze vraag is niet zo eenvoudig. Veel heeft te maken met de beschikbaarheid van de gegevens en de berekeningswijze voor deze kosten. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (Bilbao) werkt aan een project om deze kosten in te schatten. In een eerste fase is er nagegaan welke bronnen er beschikbaar zijn voor dergelijke kostenberekening, de betrouwbaarheid van de gegevens en hoe deze gegevens ingezet kunnen worden voor de berekening.

 

Economische impact van preventie in de bouwsector

In een moeilijke economische context zijn de kosten-batenanalyses die gebaseerd zijn op mogelijk vermeden kosten, weinig overtuigend. Een preventiedienst voor de bouwsector in Frankrijk heeft een studie uitgevoerd over de economische impact van preventie. Daarbij werd het rendement berekend op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde winst. De methode is in alle sectoren toepasbaar en spoort bedrijven ertoe aan bij hun operationele keuzes rekening te houden met veiligheid op grond van een economische logica.

: Bouw

Literatuurstudie kijkt naar berekeningsmethoden van kosten van arbeidsongevallen

Arbeidsongevallen kosten geld. De vraag is hoeveel en hoe dit kan berekend worden. Recent voerde het Canadese IRSST een literatuurstudie uit om na te gaan welke berekeningsmethoden er gehanteerd worden en wat de voor-en nadelen zijn van deze methoden.

Kosten van arbeidsongevallen berekenen: een voorbeeld

Dat arbeidsongevallen geld kosten, daarvan is iedereen overtuigd. De vraag is echter hoeveel en hoe vertaal je dit in een overtuigend cijfer. Want dat is uiteindelijk de bedoeling van het berekenen van dergelijke kosten: een argument leveren om te investeren in preventie. Ook het ongeval in bijgaand voorbeeld werd met die bedoeling berekend. Verkeersongevallen kosten het bedrijf veel geld.

Preventie rendeert

"Preventie rendeert", dat is de conclusie van het onderzoek Benefits of Occupational Safety and Health uitgevoerd in opdracht van de Europese commissie. Het onderzoek bestond enerzijds uit een literatuurstudie en anderzijds uit een praktijkonderzoek. Tijdens het praktijkonderzoek werden de kosten van arbeidsongevallen en werkgerelateerde gezondheidsproblemen berekend en kosten-batenanalyses gemaakt van preventiemaatregelen.  

Theorieën over kosten van arbeidsongevallen

Over kosten van arbeidsongevallen is al heel wat inkt gevloeid. Aan de basis van de verschillende studies liggen vaak verschillende definities, concepten en theorieën. Dit artikel gaat in op het begrippenkader dat kan gehanteerd worden bij het omschrijven van kosten van arbeidsongevallen.

De PreventMatrix: het kostenplaatje van een arbeidsongeval

Dat arbeidsongevallen kosten met zich meebrengen, daar is iedereen het over eens. Probleem is echter nagaan hoeveel kosten precies en wat de impact van deze kosten is op een onderneming. Prevent ontwikkelde een model voor het in kaart brengen van de kosten van arbeidsongevallen.